3 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌. به‌ این‌ معنی‌، فصل‌ همان‌ عرض غیرمفارق است‌. از قبیل‌ داشتن‌ چشم ... ‌ او، کلی‌ به‌ ذاتی ‌ و عرضی ‌ تقسیم ‌ می‌شود. ذاتی‌ یا ...
2
... ‌ تعبیر اهل‌ منطق‌، ذاتی‌ غیرمفارق و لازم‌ شعر به‌ شمار ... و ابوالعلای‌ شوشتری‌، مؤلفان‌ کتاب‌ عروض به‌ فارسی‌ رادویانی‌. نصر بن ... وزن‌ شعر اثر پرویز خانلری‌؛ عروض حمیدی‌، تألیف‌ مهدی‌ حمیدی‌ ... ‌، تهران‌، 342ش‌. (60) نظامی‌ عروضی، احمد، چهار مقاله‌، به‌ کوشش ...
3
... 2. «جنس قریب + عرض خاص:» مانند تعریف انسان به ... تعریف انسان. 2. «عرض عام + عرض خاص:» مانند «راه رونده ... (نوع و عرض) یا کاتب توانا (عرض و عرض ). ... ابتکار ... ماهیت یا رسم (محمولات عرضی = عرضیات یا معلولهای ذهنی ماهیت) ... که چه بسا لازم غیرمفارق، که معرَّف را نمی ...
3 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار