2794 نتيجه يافت شد  (0.16 ثانیه)
1
... عدد اهل بصره عدد اهل شام عدد اهل کوفه عدد اهل مدینه عدد اهل مکه عدد بصری آیات عدد ... حروف قرآن عدد سور عدد ...
2
... کوفی ، مکی ، مدنی ، بصری و شامی هریک عددی را طبق روایات و ... 6214 آیه؛ بصری: 6204 آیه و‌ شامی: 6225 آیه. عدد کوفی چون ... ‌کند؛ 4. 6219 آیه به عدد بصری، منقول از قتاده ؛ 5. 6218 ... کرده‌اند؛ 9. 6205 آیه، عدد بصری منسوب به عاصم بن عجاج ...
3
عدد بصری آیات، تعداد آیات قرآن بنا بر مکتب دانشمندان بصره را می‌گویند. ... بر دیگر احادیث ترجیح دارد. عدد بصری آیات، منسوب به عاصم ... است. ... تعداد بصری آیات ... تعداد آیات قرآن بر اساس عدد بصری 6204، 6205 ... قرآنی، برگرفته از مقاله «عدد بصری آیات». ...
4
... 165 آیه به عدد کوفی، 166 آیه به عدد بصری و شامی، ... 167 آیه به عدد حجازی، 3850 ... » روایات بسیارى رسیده که تعدادى از آنها را نقل مى ... هفتاد هزار فرشته، به عدد هر آیه اى از ... او بنویسند... 3 ـ «ابو بصیر» از امام صادق(علیه السلام ...
5
... می‌گویند. ... تعریف ... درباره شمارش تعداد آیات قرآن مجید پنج دیدگاه ... است. این پنج عدد عبارتند از: عدد کوفی ؛ عدد بصری ؛ عدد مدنی ؛ عدد مکی ؛ عدد شامی آیات ... علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اعداد آیات». ...
6
... آیه به عدد کوفی و شامی، 29 آیه به عدد بصری، 32 آیه ... به عدد حجازی، 33 آیه ... به عدد برخی از قاریان، 137 ... سوره فجر ... 1. ایراد سوگندهای متعدد برای تهدید جباران و ستمگران ...
7
... 135 آیه به عدد کوفی، 132 آیه به عدد بصری، 134 آیه به ... عدد حجازی، 140 آیه به ... عدد شامی، 1341 یا 1534 ...
8
... 110 آیه به عدد کوفی، 111 آیه به عدد بصری، 105 آیه به ... عدد حجازی، 106 آیه به ... عدد شامی، 1579 کلمه و ...
9
... ، 44 آيه به عدد حجازى، 45 آيه به عدد بصرى، 47 آيه به ... عدد شامى، 855 يا 865 ...
10
... ، ده آیه به عدد حجازی، هشت آیه به عدد بصری و شامی، 36 ...
2794 نتيجه يافت شد  (0.16 ثانیه)
جعبه ابزار