10613 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... مستوفی‌الممالک ایران بود و مصدر خدماتی نیز در ایران گردید ... میرزا حسین‌خان مشیرالدوله" به صدارت رسید، مستوفی‌الممالک قهر ... انتخاب شد. در دستورالعمل صدارتی که ناصرالدین شاه جهت میرزا ... به ایران مسترد نماید. ... شیوه صدارت مستوفی ... قائم‌مقام فراهانی و ...
2
... در دربار فتحعلی شاه سمت صدارت را عهده‌دار بود. ... شرح ... امین الدوله را از صدارت معزول نمود اما عبدالله ... انعقاد "معاهده ترکمنچای" است. ... صدارت بعد از انعقاد عهدنامه ترکمنچای ... ، مهمترین رویداد در دورۀ دوم صدارت عبدالله خان، سفارت گریبایدوف ...
3
... لشکر" رسید. ... از لشکرنویسی تا صدارت ... میرزا آقاخان قبل از رسیدن ... از ایران جدا شود. دوران صدارت میرزا آقاخان نوری برای انگلستان ... " عزل میرزا آقاخان نوری از صدارت را نیز خواستار شدند. ... عزل ... انتحاب گردید همچنین "حسینقلی خان صدر السلطنه" که سفیر ایران در ...
4
... از توابع اراک، سیاستمدار و صدر اعظم‌ عهد ناصرالدین‌ شاه‌ ... بر تخت‌ سلطنت‌، امیرنظام‌ منصب‌ صدارت یافت‌ و لقب‌ اتابک‌ اعظم ... ‌ بسنده‌ کرد. ... حوادث دوره صدارت ... وی‌ در گام‌ نخست‌ به ... منعقد شده‌ بود. در اوایل‌ صدارت امیر، میرزا جعفرخان‌ مشیرالدوله‌ برای ...
5
... او متوسل می‌شدند. ... صدارت میرزا علی اصغرخان ... میرزا ... که امین‌السلطان را به صدارت بر گزیند. ... در ... کاخ گلستان بیرون نگذارد. صدارت او در زمان مظفرالدین‌ ... ‌ها معروف بود به صدارت انتخاب نمود. امین‌السلطان ... امتیازات به دول خارجی ... صدارت امین‌السلطان همراه بود با ...
6
... افزایش یافت. ... مشیرالدوله قبل از صدارت ... رشد و ترقی " ... امیرکبیر پس از رسیدن به صدارت چهار فرزند ذکور «امیردیوان ... به صدراعظمی انتخاب گردید. ... دوران صدارت ... هنگامی که "مشیرالدوله" مقدمات ... اقدامات مشیرالدوله در بدو صدارت او یادآور اقدامات امیرکبیر بود ...
7
... سلسله قاجاریه عهده دار سمت صدارت عظمی گردید حاج محمد حسین ... در آذربایجان قائم مقام صدارت بود اما حاج محمد حسین ... از-اسلامقاجاریهحاج-محمد-حسین-خان-صدر-اصفهانینظام-الدوله__a-1331-46346 ... برگرفته از مقاله «محمدحسین خان صدر اصفهانی»، تاریخ بازیابی95/10/28 ...
8
... آقامحمد خان و فتحعلی شاه صدارت عظما را عهده‌دار بود ... دستگاه قاجاریه ادامه داشت. ... دوران صدارت میرزا شفیع ... دومین شخصی که ... تحولات داخلی ... سال‌های اولیه صدارت میرزا شفیع، مقارن بود با ... سپاهیان ایران در زمان صدارت میرزا شفیع اتفاق افتاد. از ...
9
... . ... عنوان باش وکالت شرط مقام صدارت ... مدتی پس از اعلان مشروطیت ... عثمانی، سلطان عبدالحمید دوم مقام صدارت را به احمدوَفیق پاشا پیشنهاد ... «باش وکیل» به صدارت رسید. ... رواج دوباره عنوان صدر اعظم ... تا 22 ... ، که سعیدپاشا چهارمین بار به صدارت رسید، عنوان باش وکیل به ...
10
... "امین‌السلطان" در دوران صدارت خود دور کردن رقبای خویش ... انگلیسی‌ها از ادامه صدارت امین‌السلطان و احتیاج ... نبودند زیرا به هنگام صدارت امین‌الدوله سفیر روسیه ... نبودند اما چون در ابتدای صدارت وی اقدامی بر علیه ... از علمای تهران با شیوه صدارت وی، دشمنی "اتابک" و ...
10613 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار