791 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... رکن نامیده می‌شده : رکن شمالی را رکن عراقی ، و رکن غربی را رکن شامی ، و رکن ... جنوبی را رکن یمانی ... ، و رکن ...
2
... تا یادشان ماندگار شود. کتاب مشتمل بر یادداشت و نیز مقدمه ... خود مشتمل بر دو رکن و هر یک از دو رکن مشتمل بر دو ... م کتاب نیز هر یک مشتمل بر چهار فصل است. ... کتاب را بیان می‌دارد. رکن اول از مقاله کتاب به ... انشراح قلب. ... وضعیت کتاب ... کتاب مشتمل بر پاورقی‌ها و یادداشت ...
3
... ‌داند. ... ساختار کتاب ... کتاب، مشتمل بر توضیحی از ناشر، مقدمه ... مقدمه مولف و ده رکن و هر رکن مشتمل بر ابوابی است. ... عناوین ارکان کتاب عبارت است: الرکن الاول: فی عجایب الاجرام العلویه ... الرکن العاشر: فی البهایم و الحیوانات الکبار. ... وضعیت کتاب ... کتاب، مشتمل ...
4
... ضریح و در نهایت سمت شمالی حجره شریف جای گرفته و ... قرار دارد. این ستون در رکن شمال غربی مربعة القبر و به ...
5
... است و مناره ای در رکن شمال شرقی دارد. گفتنی است که ...
6
... شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی ... کارمندان دولت شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی است. ... رکن مادی ... رکن مادی ورود ... توسط اشخاص عادی شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی است. ... رکن مادی ... 1 ...
7
... شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی ... است. رکن ... معاونت در جرم شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی است. ... رکن قانونی ... معاونت ...
8
... شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی ... می‌شود. رکن ... میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات ...
9
... حرفه‌ای عبارتند از: رکن مادّی یا عمل افشای ... شرائط تحقق ... شرائط تحقق جرم شامل رکن مادّی یا عمل افشای سرّ ... قانون تجویز نشده است. ... رکن مادّی ... مقصود از افشا سرّ ... محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود. ... دقتی و غیره نیز از شمول ماده خارج است. ... افشا ...
10
... قابلیت و عادت دیگری را شامل می‌شود که به وسیله ... و معنوی می‌دانند که شامل مجموعه ای از پدیده های ... خلاقیت فرهنگی امکانپذیر گردد و شامل ارکانی چون پیش بینی در امور ... اخلاقی اختصاص دارد و تمدن شامل سازمان کامل جامعه و نظام ...
791 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار