6401 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... آنان، حکمت عملی فرع بر حکمت نظری است، زیرا اصلِ وجودِ نفس و ... شود و از نظر او حکومت یعنی حاکمیت حکیم بر نفوس ناقص . ... نظر ارسطو ... بنابه گفته ارسطو تعاریف متعددی درباره حکیم وجود ...
2
... مردم، قضاوت کردن، حکمت عملی، حاکمیت بر نفس، شریعت و داشتن ... مبنای تشریع احکام شرعی ... تشریع احکام شرعی بر پایه مصالح و ... مورد وضع شده است. دلیل بر حکم ظاهری، «اصول عملیه» ... اضطرار، احکامی ثانوی‌اند. احکام ثانوی مانند احکام اوّلی بر پایه مصالح ...
3
... معلم است. اگر معلمان خودشان حاکم بر نفس باشند و آلودگی مشهودی پیدا ... به احکام باشند، در تربیت نوجوانان آثار مطلوبی بر جای می ... اما اگر سردمداران امور و حاکمان بر مردم خودشان طاغی باشند. اول ... که بزرگتر می‌شوند بر اثر هیجانات نفس اماره و وسوسه‌ ...
4
... شرعی اخذ نشده است؛ یعنی حکم شرعی بر نفس موضوع مترتب شده و ... قطع فقط طریقی برای احراز موضوع حکم ... طریقی، قطع به موضوع حکم ، در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد و ... ندارد؛ یعنی در مرحله انشا، حکم بر نفس موضوع بار می‌شود نه ...
5
... ، شناختن‌ نفس ‌ ناطقه انسانى‌ است‌ و توضیح‌ پنج‌ حاکمى که‌ بر آن‌ تسلط ... ‌ است‌، شناختن‌ مراتب‌ حکام پنجگانه‌، حکمت‌ِ تسلطِ این‌ حاکمان بر نفس آدمى‌. اگر این‌ «پنج ... ‌ حاکم» با یکدیگر سازگار ...
6
... ؛ 2. عقل به‌معنای نفس حاکم بر اعمال و رفتار انسان. ... عقل به همان معنای نفس که حاکم بر اعمال و رفتار انسان ... ‌پدیده‌های آن،‌ قوانین حاکم بر آن را بشناسد و در ... قواعد ثابت و ابدى حاکم بر آن مى‌گرداند، بلکه ... های آن،‌ قوانین حاکم بر هستی و احکام شرع در حیطه ...
7
... ، غلبۀ بر نفس، هدایت و سعادت، استجابت دعا و تحقق حاکمیت الهی از ... حاکمیت الهی و نابودی حکومت‌های طاغوتی است که بر اساس خواسته‌های نفسانی بر ... مردم حکومت می‌کنند. بر ...
8
... دیگری را، که بر او حاکم شده و در او ... آن اعتراف دارد، ولی حاکمیت هواهای نفسانی بر عقل، مانع از توجه ... عدالت اجتماعی است. ... حاکمیت دین خدا بر سایر ادیان ... «هو الذی ... بستگی کامل به حاکمیت دین حق بر جامعه بشری دارد ... هرگونه که می‌خواهد بر آن حکم می‌راند نمی‌تواند ...
9
... ‌کند، دیگری را که بر او حاکم شده و در او نفوذ ... اعتراف می‌کند؛ ولی حاکمیت هواهای نفسانی بر عقل، مانع از توجه به ... می‌داند. اجرای احکام دینی از یک سو، بر اساس قوانین عادلانه ... در جامعه انسانی، به حاکمیت دین حق بر جامعه بشری بستگی کامل ...
10
... قانونی به معنای وجود دلیلی بر حکم است که از مولا صادر ... . نتیجه آن‌که اعتبار حکم در نفس مولا باید به شکلی هر ... طبیعت‌ها در نفس ادله تشریع احکام ملحوظ نیست. 4. حکم شرعی دو ... طرفی مسلم است که حکم شرعی بر نفس موضوع که عنوان کلی است ...
6401 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار