226 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... انسانها، از عالم و جاهل و کافر و مسلمان، در احکام شرعی ... حکم مولوی موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب کیفر ... متوجه افعال و کردار مکلف نیست و امر و نهیی دربرندارد، ... و مانعیت. برخی اصولیانْ علت و علامت، و شماری دیگر صحت و فساد، عزیمت و ...
2
... به اعتبارات حقیقیِ شرعیِ دارای ثواب و عقاب اطلاق می‌شود. ... متعلق حکم است و بر آن اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب مترتب است، مانند ... دست می‌آید و موافقت با آن، ثواب و مخالفتش عقاب دارد ... فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص115، برگرفته ...
3
... که اگر امتثال کند ثواب و اگر عصیان کند، عقاب دارد. ... فعلیت رسیده است، امتثالی و عصیانی قابل تصور است. ... شبهه قبح خطاب کافر و عاصی و حتی اشخاص مطیع که داعی ... نه؟ و اگر خطاب شخصی به عاجز و عاصی و مانند آن ... به مثل عاجز و جاهل و کافر و عاصی تطبیق نشود، پس ...
4
... : «حسن به معنای استحقاق مدح و ثواب و قبح به معنای استحقاق مذمت ... در حسن و قبح عقلی قائل است که ثواب به عاصی، مخالف با ... حسن و قبح عقلی است ... بدان حلال می‌شوند ولی ثواب و پاداش آخرت بر ایمان است ...
5
... ، مانند نیّت ، عقیده و حب و بغض . ... حکم تکلیفی ... عمل ... کرده، عمل مباح است. ... ثواب و عقاب برای عمل ... خداوند ... پاداش و جزا می‌دهد؛ بر طاعت‌ها، پاداش نیک و ثواب ... تفضل می‌کند و بر معاصی و گناهان کیفر و عذاب ...
6
... جریان قدم و حدوث عالم و واجب الوجود و ممکن الوجود و اثر و موثر ... «حسن به معنای استحقاق مدح و ثواب و قبح به معنای استحقاق مذمت ... در حسن و قبح عقلی قائل است که ثواب به عاصی، مخالف با ... حسن و قبح عقلی است ...
7
... فقها بیست نفر باشند و مولا بگوید: «اکرم مجموع ... دارند و درباره اکرام آنها یک اطاعت و یک عصیان تصور ... نماید یک ثواب به او داده می‌شود و عصیان آن، ... فرمان مولا را اطاعت ننموده و عصیان کرده است. نتیجه آن ... شود، و یگانگی و استقلال آن حفظ شده و حکم مستقل ...
8
... بازگشت از نافرمانی و عصیان به اطاعت و امتثال اوامر و نواهی الهی. برخی ... تنها کاهش ثواب است و این ضرر نیست ولی اگر معاصی فرد بیش ... عقاب سایر معاصی را هم در پی داشته باشد و بر این ... می‌دانند و برخی کثرت ثواب توبه را. ... بخشش صغائر و کبائر ... در ...
9
... مولا ملتزم باشد و در نتیجه، مستحق دو ثواب می‌شود، ... عملی است و در نتیجه، فقط مستحق یک ثواب می‌باشد ... در باب اطاعت و عصیان ، عقل است و عقل، ملاک و میزان ثواب و عقاب را ... در احکام ، فقط موافقت و ...
10
... ، بلکه با علم و اطلاع مرتکب منهیات و معاصی می‌شوند. اما خیاط ... ، از افعال و اکساب عِباد نباشد و این مستلزم ابطال ثواب در برابر ... عبادات و عقاب در برابر معاصی است. ... خلود ... رغبت به خدا در مورد ثواب و ترس از او به علت ...
226 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار