5613 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... soxt) و فُرُخْت (foroxt) تلفظ می‌شود. ... تخفیف واکه پیشین ... و noxa¦d (نُخاد) تلفظ می‌شود. ... فرایند اشباع ... ص84؛ شفائی، ص67)، تلفظ واژه‌های سلامتی و شانه ... خراسانی رواج دارد. مثلا تلفظ واژه دانه در اغلب ... در گویشهای مختلف خراسانی تلفظهای، متفاوتی از آن وجود ...
2
... تکلف شود. ... فراگیری تلفظ صحیح حروف عربی ... فراگیری آن ... به صورت «ق» تلفظ می‌کنند. ... تلفظ حرف واو ... «و ... » در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود. ... تلفظ حرف ثاء ... «ث ... در محدود شدن تلفظ به مخرج تلفظ حرف است. در ... مکث (به صورت اخفاء)، تلفظ می‌شود. ... اخفا ... «اخفا ...
3
... نمود تا بطور صحیح تلفظ شود، آنرا حرف مستطاله ... » می‌نامند، زیرا هنگام تلفظ «لام»، زبان از محل مخرج ... » می‌گویند. زیرا هنگام تلفظ آن، صدایی شبیه صدای کسی ... مؤنث ( ضمیر مؤنث مخاطب) (لفظا) به شین در حالت وقف ... لام جلاله ... کلمه «الله» لفظ جلاله و بزرگ است، و ...
4
... ‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تلفظ می‌شده‌اند، همچنین ... فراوان اجتناب‌ناپذیر در نحوه تلفظ حروف و اصوات دیگر ... بررسی کرد. یونانیان حروف ملفوظ را بر پایه چگونگی استماع ... ، و در توصیف آواهای ملفوظ بسیار دقیق‌تر بودند. ... مستحب دانسته‌اند، مثلا تلفظ صحیح حروف عربی در قرائت ...
5
... راوی در نگارش و تلفظ واحد باشد ولی اسم پدران ... هماهنگ ولی از نظر تلفظ ناهماهنگ باشد مانند: محمد ... ایشان در نگارش و تلفظ هماهنگ باشد مانند شریح ... نگارش هماهنگ و از نظر تلفظ ناهماهنگ است. ... صورت سوم ... نگارش هماهنگ و از نظر تلفظ ناهماهنگ باشد. مانند: ...
6
... و کیفیات حروف، در هنگام تلفظ، صفات حروف می‌گویند. ... متقارب، کیفیتى که هنگام تلفظ بر آن‌ها عارض مى ... ضعف در محدود شدن تلفظ به مخرج تلفظ حرف است. در مقابل ... خواهد بود و باید محکم تلفظ شود. ... تفخیم و ترقیق ... به معنای درشت و پر تلفظ کردن حرف، و «ترقیق» ...
7
... مانند مردم شهری قرآن را تلفظ کنند تعبیر و ادای کلمات ... لهجه بـیـن قبائل در تعبیر وتلفظ یک کلمه، به نحوی که ... به درستی ادا کـنند و تلفظ بسیاری از کلمات عربی برای ... کلمه را به همین نحو تلفظ می‌کـنند طایفه اسد ... و (جیم) را مانند (کاف) تلفظ می‌کنند اینان به منزله ...
8
... مجهوره، حروف آشکارکننده صوت هنگام تلفظ است. ... تعریف و اقسام ... حروف ... یعنی آشکار شدن صوت هنگام تلفظ که به سبب ارتعاش ... مهموسه ... حروفی هستند که هنگام تلفظ، تارهای صوتی ارتعاش نمی‌یابد ... است؛ مانند: حرف «س» در تلفظ «اس». ... عناوین مرتبط ... صفت جهر ...
9
... آر هرچه باداباد ... تنافر لفظی ... تنافر لفظی خود نیز بر دو ... حروف ... آن است که آهنگ تلفظ کلمه، بر زبان ... «پوستشان» به ‌علت ساکن تلفظ کردن حرف «ت»، صنعت ... در کنار یکدیگر به ‌آسانی تلفظ نمی‌شوند. ... = ...تنافر (کلمات) ... می‌توان گفت که تلفظ غیر طبیعی کلمات ایجاد ...
10
... . برای مثال hazara (سنگ) تلفظ واژه حجاره در عربی قدیم ... ، اغلب به یک شکل تلفظ می‌شوند. گویش عربیِ ... نرمکامی و واکدار که تلفظ آن شبیه تلفظ واژه ban (بانگ) ... مقایسه با فارسی رسمی مانند تلفظ واژه sabz (سبز) به ... نیشابور. به نظر ایوانوف تلفظ واج در این گویش پسکامی ...
5613 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار