9576 نتيجه يافت شد  (0.33 ثانیه)
1
... گاه خواستم فلان معنا را تفهیم کنم، از فلان لفظ ... واضع ، اراده می‌کند در تفهیم فلان معنا، از فلان لفظ ... کارگیری فلان لفظ و قصد تفهیم فلان معنا صورت بگیرد ... متعهد شده است که هنگام تفهیم فلان معنا، فلان لفظ استعمال ... اینکه من هنگام ارائه فلان مفهوم، فلان لفظ را به ...
2
... القای امری غریزی بر حیوانات؛ تفهیم خطورات فطری و قلبی بر ... انسان‌های معمولی باشد، یا تفهیم پیام شریعت بر انبیاء؛ خواه ... انسان‌های معمولی باشد، یا تفهیم پیام شریعت بر انبیاء؛ ... متعددی دارد؛ مانند محدود کردن مفهوم وحی در الهامات، خطورات قلبی ...
3
... نمی‌شوند. ... تبیین مفهوم دین ... برای فهم دقیق‌تر مباحث معرفت ... ، بلکه منظور از فهم عالمانِ دین، فهم روش‌مند، متخصصانه ... راهی برای تمییز فهم درست از فهم نادرست وجود دارد ... تر، حقیقت تفهیم و فهم چیست و واقعیت فهم چگونه می‌شود ... جلوگیری از بدفهمی و سوءفهم بوده و با طرح ...
4
... ‌ های جدیدی برای انتقال مفاهیم بلندی همچون مفاهیم فلسفی، عرفانی، حقایق هستی ... مخاطبین از دین است. ... جوانب فهم سخن ... درباره انتظار مخاطب از ... که برای آنان قابل فهم باشد. مفاهیم و معانی کلام در سطحی ... و سطح گفتار مالوف و مفهوم با فهم مخاطبان و متلائم و ...
5
... متفاوتی نظیر اشاره، الهام، نوشتن، تفهیم و القای پنهانی به کار ... است. وجه مشترک تمام معانی، تفهیم و القای سریع و پنهانی ... متفاوتی نظیر اشاره، الهام، نوشتن، تفهیم و القای پنهانی به کار ... پوشانده شده تا در خور فهم مردم گردد: (إِنّا جَعَلْناهُ ...
6
... تفسیر ... عنصرمحوری در این نظریه (فهم ناپذیر بودن مرادهای واقعی تمام ... ابزاری کارآمد و فعال جهت تفهیم و تفهم است؛ و از آن ... الشرعیّة المتضمّنة لها، منزّلة علی الفهم العرفی: لأنّها مُلقاة إلی العرف ... الآیات والمقام هذا المقام إلی فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعین ...
7
... کند. ... راه‌های تفهیم احساس ... برای تفهیم هر احساس ساده و ... هرگونه احساس عادی از مفاهیم مختلفی را می‌توان ... پایین‌تر حتی وسیله تفهیم مطلب به وسایل ساده‌ ... انسانی را از لحاظ مفهوم به دیگری منتقل و ... و نویسندگان، آزادانه از مفاهیم روان‌شناسی احساس و ...
8
... آسانی و سهولت در تفهیم و تفهم ... فایده اصلی وضع، آسانی ... و سهولت در تفهیم و تفهم است. و از آن ... و این امر باعث کندی مفاهمه و رکود علم و ... یا جمله‌ای کوتاه، مفاهیم زیادی را به دیگران انتقال ... فایده اصلی وضع، سهولت تفهیم و تفهم است؛ یعنی اگر ...
9
... با توضیح، توجیه و تفهیم بیشتری بیان شده و لحن ... مرد آیه‌های مربوط به تفهیم مسئولیت سنگین زنان پیامبر به ... شده، روش کاربرد استدلال، تفهیم و توجیه، به روشنی دیده ... جامعه‌ای را که با مفهوم وحی و قرآن بیگانه ... رفتار دین داران، مردم با مفهوم حجاب، بیگانه نبودند. با ...
10
... با توضیح، توجیه و تفهیم بیشتری بیان شده و لحن ... مرد آیه‌های مربوط به تفهیم مسئولیت سنگین زنان پیامبر ... شده، روش کاربرد استدلال، تفهیم و توجیه، به روشنی دیده ... جامعه‌ای را که با مفهوم وحی و قرآن ... رفتار دین‌داران، مردم با مفهوم حجاب، بیگانه نبودند. با ...
9576 نتيجه يافت شد  (0.33 ثانیه)
جعبه ابزار