1714 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... مضاربه نمی‌شود، مگردر صورت تفریط یا تعدی» (ید مضارب ... ، مگر در صورت تعدی یا تفریط» (ید مستودع). ماده 640 ... نمی‌باشد، مگر درصورت تفریط یا تعدی» (ید مستعیر ... کرده است. ... تعدی و تفریط ... بنابر نظر فقها، در ... بیان می‌کنیم. ... تعریف تفریط ... تفریط که گاهی آن را « ...
2
... ازاین‌رو نقطه مقابل اعتدال، افراط و تفریط نامیده‌ می‌شود. که ... ، اتراف، تبذیر، غلوّ، اعتداء، فَرط، تفریط و قتر که در دو ... ذِکرِنا واتَّبَعَ هَوهُ وکانَ اَمرُهُ فُرُطـا؛ » ... افراط و تفریط دو طرف اعتدال ... دانشمندان ...
3
... افراط و تفریط ... ناتوانی عقل، سبب اصلی افراط و تفریط است. کسانی که دچار افراط ... و تفریط ... ‌السّلام) فرمود: «لایری الجاهل الا مفرطا او مفرّطا.» ... پانویس ...
4
 
5
 
6
... آن، به دو کرانه‌ افراطی و تفریطی آن یعنی جهل بسیط و ... نیز می‌پردازد. ... نتیجه افراط و تفریط در حکمت ... رذائلی مثل جربزه ... صفت اول هستند که نتیجه افراط و تفریط در حکمت باشند. این ... که دارای دو طرف افراط و تفریط است: طرف افراط آن همان زیرکی ...
7
... معتبر خواهند بود. ... نکوهش افراط و تفریط ... افراط یا تفریط پیوسته در زندگی مردم ... می‌آید، درباره نکوهش افراط و تفریط نوشته شده و بر میانه ... و دوری جستن از هرگونه افراط و تفریط در این باب، مساله ... معتدل و دور از هرگونه افراط و تفریط می‌شناسد.این مسئله ...
8
... قوای سه‌گانه راه افراط و یا تفریط را برود و ... شره (آزمندی) و اگر بطرف تفریط گرائید، خمودی می‌گردد که ... تجاوز به دو سوی افراط و تفریط جلوگیری کنی، یعنی آنجا ... کنی که دو طرف افراط و تفریط عدالت عبارت می‌شود ... و از دو طرف افراط و تفریط جدایش می‌سازد و ...
9
... یابد مادام که تعدی یا تفریط نکند، ضامن نیست. منظور ... و چنانچه با تعدی و تفریط باشد، از مصادیق این قاعده ... نیست، مگر با تعدی و تفریط». معنای «مگر» در اینجا ... دیگر، بار اثبات تعدی و تفریط، به عهده مدعی یعنی صاحب ... مبنی بر عدم تعدی و تفریط، حکم به برائت ذمه ...
10
... معنای میانه‌روی (اجتناب از افراط و تفریط ) است، بنابراین، ترکیب «امت ... اسلامی، امت میانه، معیار سنجش افراط و تفریط و بهترین امتهاست: «کُنتُم ... : 1. میانه‌روی بین افراط و تفریط که مطلقاً امری پسندیده است ... که حدّ اعتدال بین افراط تهور و تفریط ترس است. آیات 19 ...
1714 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار