2183 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به ... زنان به حجاب را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ ... مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را ... ولی حکومت باید بر طبق قانون شرع و عرف عمل نماید. کارگزار ...
2
... زنان به حجاب را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ ... مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را ... ولی حکومت باید بر طبق قانون شرع و عرف عمل نماید. کارگزار ... افراد یک جامعه نظام قانون‌گذاری و تشریعی دیگری غیر آنچه خداوند ...
3
 
4
... تشریع احکام تشریع اسلامی تشریع الله تشریع الهی تشریع توبه تشریع حکم تشریع شفاعت تشریع قانون تشریع قرآنی تشریع تشریعات اسلام تشریعات قرآنی ...
5
... ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، ... روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری ... باشد. ... رعایت مصلحت در قانون مدنی ... قانون مدنی به پیروی از ... این نتیجه را گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار، ...
6
... اصل حیات و پویایی احکام شریعت را پذیرفته باشیم، ناگزیر حجّت ... زمان معرفی شوند و مقام تشریعی و قانون گذاری آنان در راستای ... و کارشناس کافی است. ... مسافت شرعی ... موضوع دیگر ازموضوعات قرآنی که ... موارد نه ‌گانه با فلسفه تشریع قانون زکات همسو نیست. حکم زکات ...
7
... ابلاغ و تعلیم ارادات تشریعی و نظام قانون‌گذاری الهی به مردم ... ندارند و کلاً از روند تشریع قانون و احکام وضعی بیرون‌اند ... اگر قوّه مقنّنه یا شریعت بخواهد قانون یا تکلیفی دیگر را برای ... وضع و تشریع نماید، ضمانت اجرایی این قانون نیز به قانون دیگری که ...
8
... نیز استفاده می‌شود، تاریخ تشریع قانون در قالب «دین الهی» به ... ، عقول مردم است.) ... دین و قانون (شریعت) ... آنگونه که از آیات متعدد ... به شمار می‌رود، بدون قانون و شریعت امکان ندارد. ... علم فقه ... عنوان علمی که متکفل بیان قانون و شریعت الهی است می‌رسیم ...
9
... “حق تعیین سرنوشت”، “کشف حقیقت”، “مشروعیت دینی”، “مصلحت” و “مقبولیت”. مستند ... قوانین الزامی می‌تواند عقل ، شرع ، عرف ، حکومت و یا ... است و نقطه مقابل آزادی تشریعی، قانون و مقررات می‌باشد. مهم ... سر دو مرحله در نظام تشریع و قانون‌گذاری است: مرحله نخست ...
10
... پایه‌ موازین‌ اسلامی‌ است‌ و مشروعیت قانون اساسی‌ مشروط‌ به‌ انطباق‌ ... نداشتن‌ با موازین‌ شرعی در مذهب‌ رسمی‌ و قانون اساسی‌ است‌ ... ‌ موضوعی‌ با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه‌ تفسیر قانون اساسی‌ و ... در مقابل‌ قانون است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ موازین‌ شرع، مردان‌ ...
2183 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار