11907 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... نپذيرفته‌اند و از وجوب تخييرى، طرفدارى کرده‌اند. رساله‌هايى ... ، آن بزرگوار نظر به وجوب تخييرى دارد. محمد بن عبدالفتاح تنکابنى ... ديدگاه ... براى اين ديدگاه: واجب تخييرى يا نفى وجوب عينى، دليلها ... اجماع رد شده است، وجوب تخييرى ثابت مى‌شود. ... چهارم ... در ...
2
... تقسیم آن به تعیینی و تخییری (مخیر) است که تقسیم به لحاظ ... دادنش در حال اختیار جایز است (الواجبُ المخیَّر ما عَیّن له ... بدلاً مِن غیرِ نوعه اختیاراً). ... وجود واجبات تخییری در فقه اسلامی ... ، برگرفته از مقاله «تعیینی و تخییری»، شماره3653 . ... اصول فقه ...
3
... تخییر شرعی تخییر شرعی ظاهری تخییر شرعی واقعی تخییر ظاهری تخییر عقلایی تخییر عقلی تخییر عملی تکوینی تخییر ...
4
... ‌: حرمت‌، وجوب‌ تعیینی و وجوب‌ تخییری. ... دیدگاه عدم مشروعیت در عصر ... ‌ کرکی. ... معنای وجوب تخییری ... مراد از وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ این‌ است ... ‌ این‌ فتواست‌. ... مقبولیت وجوب تخییری ... نظریه وجوب‌ تخییری در میان‌ فقهای متأخر ...
5
... ها به صورت اختیاری را وجوب تخییری گویند. ... تعریف ... وجوب تخییری، مقابل وجوب ... است. ... اقوال در حقیقت وجوب تخییری ... میان اصولی‌ها در باره ... وجود دارد: ... قول اول ... وجوب تخییری، در جایی است که امر ... واجب است. ... قول سوم ... وجوب تخییری، وجوبی است که کل افراد ...
6
... بودن واجب و نفی احتمال تخییر می باشد. ... مفهوم اصالت ... در تعیینی و یا تخییری بودن واجب ، می‌باشد. ... می‌کند که واجب، واجب تخییری است، مثل: کفاره ... تعیینی ظهور دارد، چون تخییری بودن واجب نیاز به ... بیان می‌فرمود که واجب، تخییری است، و چون قیدی در ...
7
... معلوم بالاجمال، از «ترخیص تخییری» سخن گفته‌اند و ... . بنابراین می‌توان «ترخیص تخییری» را چنین تعریف کرد: ... به اجمال ) به صورت تخییری، مشروط به این که ... این صورت، مقتضای ترخیص تخییری این است که وی می ... ص302، برگرفته از مقاله «ترخیص تخییری». ... اصول فقه ...
8
... تخییر ظاهری ... تخییر تکوینی ... تخییر اصولی ...
9
... یکی از آنها به صورت اختیاری اطلاق می‌شود و در ... فقه کاربرد دارد. ... تعریف ... نهی تخییری، مقابل نهی تعیینی بوده و ... نشینی با بیگانه به صورت تخییری، و یا نهی از ازدواج ... برخی معتقدند در شرع ، نهی تخییری وجود ندارد. ... پانویس ...
10
 مأمورٌبه تخییری، شیء متعلق امر تخییری می‌باشد. ... تعریف ... مأمورٌبه تخییری، مقابل مأموربه تعیینی ... گفته می‌شود که امر تخییری به آن تعلق گرفته است ... ، ص677، برگرفته از مقاله «مأمورٌبه تخییری»677. ... مأمور_به‏
11907 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار