2435 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
1
... آن شده است. 2. اسم مشارک با مصدر اصیل در حروف اصلی ... بر دو گونه است: الف). اسم مصدر اصیل؛ مانند: «اعطیک عطاءً»؛ در ... این مثال مصدر اصیل (اعطاء) حذف شده و اسم مصدر (عطاء)، نائب ... از آن شده است. ب). مصدر از ...
2
... مجرور نیاز است و اسم مذکور تنها مصدر به تاویل رفته ... نیازمند فاعل و اسم مرفوع است و آن اسم مصدری است که از ... این که جمله‌ی اسمیه با حرف مصدری دیگری شروع نشده ... "ما"ی مصدری است. ‌ ج. ‌جمله‌ی اسمیه، به عنوان ... جمله‌ی اسمیه نیز متصل می‌شود: ... صله لو مصدری ... الف. ...
3
... ‌ خوانده‌اند، یعنی‌ اسم مصدر، اسم مره‌، مصدر میمی‌، اسم زمان‌، اسم مکان‌، اسم فاعل‌، اسم مفعول‌، صفت ... ‌ مشبهه‌، صیغه مبالغه‌، اسم تفضیل ...
4
... گاهی از کلمهٔ «موجود»، مصدر جعلی به‌صورت «موجودیت» ... تجرید شده، به‌صورت اسم مصدر به‌کار می‌روند که ... هم می‌توان چنین معنای اسم مصدری را در نظر گرفت. ... یا «رفتار» را که اسم مصدر است بر شی‌ء یا ... ندارد، مانند مصدر یا اسم مصدر بودن وجود، و اسم مفعول بودن موجود ...
5
... مؤوّل به اسم صریح ... فاعل مؤوّل از حرف مصدری (حروف مصدری که در ... مشبهه ، صیغه‌ی مبالغه، اسم فعل ، مصدر ، ‌ اسم منسوب، اسم مصدر، ظرف ، جار و ... مجرور و اسم تفضیل. مشابهت با ...
6
... ‌شود: 1) اسم مصدر: دانش، بینش، کوشش؛ 2) مصدر: خواستن، رفتن، ... مویان؛ 9) اسم مفعول: کشته، زده، رفته؛ 10) مصدر مخفّف: گفت، ... -کده = دانشکده (تغییر جزئی: اسم مصدر به اسم مکان) آهن+گر = آهنگر ( ... ‌گر، زرگر؛ 7) ِش (اسم مصدر ساز): کوشش، دانش، پرورش؛ 8 ...
7
 
8
... ضد استلزام عقلی اسم آلت اسما اسم اشاره اسمای اجناس ... معاملات اسم جزئی اسم جنس اسم زمان اسم فاعل اسم کلی اسم مصدر اسم مفعول اسم مکان ... نهی از معنای اسم مصدری معامله نهی از معنای مصدری معامله ...
9
... کاربرد شرطی)، وجه امری، اسم مصدر و صفت فاعلی به کار ... n ببین (وجه امری). نشانه اسم مصدر پسوند -išn (kuniš ... ؛ griyān گریان) است. اسم مصدر دارای -išn گاه بر ... غیرمحقق)، صفت مفعولی و مصدر استفاده می‌شود. همه زمان ... dištan ساختن) است. مصدر مرخم تفاوتی با ماده ماضی ...
10
 
2435 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
جعبه ابزار