2160 نتيجه يافت شد  (0.19 ثانیه)
1
... شایسته قانون‌گذاری است، هرچند ادراک حکم شرعی با عقل صورت گیرد. ... معنای دیگر واژه ... مستقلات عقلی با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حکم شرعی به دست ... فقهاست ... مبنای شناخت احکام شرعی ... شناخت احکام شرعی با بررسی ادله شرعی بر طبق قواعد علمی ...
2
... ‌های سیاسی مخالفت با درک و حکم عقل و اثبات حکم شرعی با آن که بگذریم به ... ، بحث بین تلازم حکم قطعی عقل با حکم شرع است و عقل در حکم قاطعانه خود باید ... حکم قطعی عقل با حکم شرعی است، واز موارد آن (قانون ملازمه تنها در مورد درک ...
3
... در تشریعات الهی ندارد و درک همه مصالح و مفاسد و ملاکات احکام، با عقل ... برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت. ... کمک گرفتن از مدرکات عقلی قطعی ... مدرکات در حوزه تشخیص ملاکات احکام و اثبات حکم شرعی با آنها هیچ تاثیری ندارند. مدرکات عقلی ...
4
... برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت. ... کمک گرفتن از مدرکات عقلی قطعی ... مدرکات در حوزه تشخیص ملاکات احکام و اثبات حکم شرعی با آنها هیچ تاثیری ندارند. مدرکات عقلی ... شرعی نوع اول یا به حکم عقلی اثبات شده باشند. همچنین با وجود ادله شرعی ...
5
... منبعی از منابع استنباط احکام ، عقل نظری باشد، ادراک احکام شرعی بدون یاری گرفتن از ... شارع مقدس و یا حاکمی دیگر نسبت دهد. با حصول چنین ادراکی برای عقل عملی ، عقل ... نظری گاه به ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شرعی حکم ...
6
... این‌که شریعت با تغیر زمان دگرگون می‌شود و عقل‌های مردم ... به تنهایی نه توانایی درک احکام شریعت را دارد ... غرایز امام، عقلش باشد و با قوّت عقل از شدت فحص و ... واجب است نه فقط عقلاً. ... فلسفه امامت ... با وجود این، چنین به ...
7
... درک مصلحت یا مفسده چیزی توسط عقل نظری با تعلق امر یا نهی شارع ... به آن را ملازمه حکم عقل نظری ... که اگر عقل نظری ، ملاک حکم شرعی را درک نماید، از آن حکم شارع را به ...
8
... حکم این اصل باید تادیب و تنبیه کودک متناسب با عقل، شعور، و درک ... ‌پایان ... اگر کسی با حیوانی نزدیکی کند، حاکم شرع او را به ... به‌عنوان حاکم دارا بودند، به حکم تنقیح مناط برای حاکم شرع جامع ... است، وجود ندارد. بدین‌ترتیب حاکم شرع با حفظ شرایط لازم، مثل رعایت ...
9
... و توانایی استنباط احکام شرعی را با رجوع به ادلة ... و با مشمول احکام شرعی و دوام استنباط فقهی، شعاع شریعت چونان ... حکم عقل، عین حکم شرع است. به عبارت دیگر، حکم شرع را گاهی از طریق عقل درک ... در ملاکات احکام شرعی. ... معیارهای تشخیص اولویت حکم ... با توجه به راه ...
10
... حکم شرعی از کتاب و سنت است. در استنباط احکام از مدرکات عقلی؛ اعم از عقل ... این مدرکات هیچ گاه در تشخیص ملاکات و علل احکام و اثبات حکم شرعی با ... خود حکم شرعی. این نوع در اصطلاح، اصول عملی عقلی (احتیاط ...
2160 نتيجه يافت شد  (0.19 ثانیه)
جعبه ابزار