3546 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... دارد. ... عقل ... عقل به این عنوان که کاشف از احکام شرعی الهی ... قرار می‌گیرد، که این احکام قطعیه عقل حجت است. روایاتی که می ... حجت باطنی «عقل» ناظر برهمین مرحله از داوری قطعی عقل است. ... منابع فرعی ... لکن دریافت‌های عقلی دو قسم است قطعی و ظنی، و ...
2
... به طور عمده به استناد حکم قطعی عقلی است که پس از بازشناسی ... قاعده قدر متیقن و به حکم قطعی عقل می‌تواند شایسته این مقام ... و غیر درخور انکار، زمینه حکم قطعی عقلی را بر پابرجایی ولایت مطلقه ... و دلیل این گمارش حکم قطعی عقلی است، با قطع نظر از روایات و ...
3
... انصاری در بحث حجیّت قطع از عقل و احکام عقلی سخن می‌گوید و ... این دارد که به راستی عقل و احکام قطعی عقلی بر مسند حجیّت شرع ... همین تفسیر از ملازمه عقل و شرع، حکم عقلی قطعی را بر دلیل نقلی ... عبودیت خدا و پیروی از احکام قطعی عقل پیروی شرعی تلقّی خواهد شد ...
4
... ، معتقدند ادراکات یقینی و قطعی عقل، در حوزه استنباط احکام شرعی حجت است ... نیست. ... نکته ... حکم عقلی که نزد اصولیون حجت است، حکم قطعی عقل است که در ... آن، عقل از راه قطع به ملزوم ...
5
 
6
... آیه یا روایت یا حکم دینی با احکام قطعی عقل معارض باشد دو ... شرع ... دلایل عدم امکان تعارض حکم قطعی عقل با حکم قطعی شرعی عبارتند از: الف ... پس اگر دلیل نقلی بخواهد حکم قطعی عقل را بی اعتبار کند پس ... در قرآن چیزی که مخالف حکم قطعی عقل باشد وجود ندارد چون کلام ...
7
... دارد. ... عقل ... عقل به این عنوان که کاشف از احکام شرعی الهی ... قرار می‌گیرد، که این احکام قطعیه عقل حجت است. روایاتی که می ... حجت باطنی «عقل» ناظر برهمین مرحله از داوری قطعی عقل است. ... منابع فرعی ... لکن دریافت‌های عقلی دو قسم است قطعی و ظنی، و ...
8
... دربارۀ عقل معتقدند: عقل انسان توان فهم و درک احکام و ... نه‌تنها نادرستی طریقیت عقل برای حکم شرعی را اثبات می ... ، همگی نشان از نبود حکم عقلی مورد پذیرش همگان دارند و ... که حجیت حکم عقل، صرفا درباره احکام قطعی عقل است، نه احکام ظنی. عقلِ قطعی و پیراسته ...
9
... پی می‌بریم چون بین حکم قطعی عقل بدون استنادآن به کتاب و ... این که فکر می‌کرده، حکم عقل قطعی است، برگردد و توهمی بیش ... بین تلازم حکم قطعی عقل با حکم شرع است و عقل در حکم قاطعانه خود باید همه ... بحث است، ملازمه واقعی بین حکم قطعی عقل با حکم شرعی است، واز موارد ...
10
... ، روایات معتبره و حکم قطعی عقل»، قطعیت می‌یابد؛ چرا که «عقل»، «حجت باطنی» ... . ... عقل ... «عقل» در اصول دین، مستقل بوده، در حوزه‌ی احکام شرعی ... لوازم احکام و حکم آنها را مشخص نماید؛ این استلزامات عقلی، مبحث ... ندارد؛ چرا که عقل را به درک علل احکام، راهی نیست ...
3546 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار