2797 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
971
... سر بر آرند که میان اوهام باطلشان هرگز با مشهودات عارفان ... عرفان نظری ، بلکه مغالطات ، شبهات ، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلی را ...
972
... "متعلق به نوعبشر است وهمه افراد مجازند از آن استفاده ... بهعلم منطق داشته است وهمین امر باعث شده دست به ...
973
... باطنی مانند، قوه خیال، قوه واهمه، حس مشترک و... ‌اند که ... امری را توسط حواس یا وهم ادراک می‌کنند، اینگونه نیست ...
974
... : اولیات ، محسوسات ، فطریات ، تجربیات ، متواترات ، وهمیات ، مشهورات حقیقی ، مقبولات ، مسلمات ، مشبهات ... و مسلمات در قیاس جدلی، وهمیات و مشبهات در قیاس مغالطی ...
975
... منطقی علم،ظن، شک ووهم مورد بررسی قرار می‌گیرد ... ظن همان رجحان اعتقاد است. «وهم» در اصطلاح احتمال مرجوح است ...
976
... حالت چهارمی متصور نیست؛ زیرا وهم و ظن با هم تلازم ... خواهد بود. علاوه این که وهم، موضوع برای اثر شرعی واقع ...
977
... ‌دانند كه او برتر از وهم و خيال است؛ طبقه سوم ... تعبدند كه حتى از امور وهمى نيز عاجزند و براى خدا ...
978
... ماده ومتخیل وموهوم یا مجرد از ماده؛ از ...
979
... سینا در باره یوهم می‌گوید: وهم حاکم اکبر در حیوانات ...
980
... الشافعى أنّه لیس بنجس فقد وهم علیه.) 4 . نگهداشت ادب ، نسبت ... الشافعى أنّه لیس بنجس فقد وهم علیه.) 4 . نگهداشت ادب ، نسبت ...
2797 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار