19 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
11
... این همه، چنان‌که ابوسعید ابوالخیر و سهروردی اشاره کرده ... ، 1357ق/1938م. (17) خلیل بن احمد فراهیدی، العین، به کوشش مهدی ... محمد، ولاة مصر، به کوشش حسین نصّار، بیروت، دارصادر. (36) مبارک، ... التصوف، به کوشش محمد روشن، تهران، 1363ش. (39) نسفی، عزیزالدین، کشف ...
12
... اولیاء اللّه ذکر شده، از برکتِ پیروی آنان از انبیا دانسته ... ، کرامات نیست. به گفته ابوسعید ابوالخیر (متوفی 440) اولیا مأمور به ... ، تهران 1365 ش. (86) عزیزالدین بن محمد نسفی، مجموعه رسائل مشهور به کتاب ...
13
... فضل اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، ... 1366 ش. (48) احمد بن محمد علاءالدولة سمنانی، مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر ... (62) فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه، ترجمه مهرآفاق ... 1352 ش. (73) عزیزالدین بن محمد نسفی، مجموعة رسائل مشهور به کتاب ...
14
... فضل اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، ... 1366 ش. (48) احمد بن محمد علاءالدولة سمنانی، مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر ... (62) فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه، ترجمه مهرآفاق ... 1352 ش. (73) عزیزالدین بن محمد نسفی، مجموعة رسائل مشهور به کتاب ...
15
... فضل اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، ... 1366 ش. (48) احمد بن محمد علاءالدولة سمنانی، مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر ... (62) فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه، ترجمه مهرآفاق ... 1352 ش. (73) عزیزالدین بن محمد نسفی، مجموعة رسائل مشهور به کتاب ...
16
... فضل اللّه، کتاب تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان، ... 1366 ش. (48) احمد بن محمد علاءالدولة سمنانی، مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر ... (62) فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه، ترجمه مهرآفاق ... 1352 ش. (73) عزیزالدین بن محمد نسفی، مجموعة رسائل مشهور به کتاب ...
17
... ابوالخیر (ابهام زدایی ... نسفی (ابهام زدایی ... برکات (ابهام زدایی ... محمود بن احمد ...
18
... ‌ترین شاگرد جنید، حسین بن منصور حلاج، از ایرانیان ... چون ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، احمد غزالی و عین القضاة ... تقریباً به تمامی، به برکت ادبیات صوفیانه است. شاید ... . (41) نسفی، عبدالعزیز، کشف الحقایق، به کوشش احمد مهدوی دامغانی، ...
19
... انصاری ... ابو اسماعیل، عبدالله بن محمد بن انصاری؛ ‌کتاب‌ منازل السائرین ... ‌وسلم)‌: رایت ربّی ـ تبارک و تعالی ـ فی احسن ... ‌ ‌ بعد از او عزیزالدین نسفی، اولین عارفی است که به ... ، ‌الرسالة القشیریه‌، تحقیق علی عبدالحمید ابوالخیر، بیروت، ‌ ‌دارالخیر، 1995 م ...
19 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار