136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
11
... کتاب (الوقوف) را نگاشت ابـان بـن تـغلب (متوفای 141) نخستین ... کرد ابومحمد عبدالله بن مسلم (ابن قتیبه) (متوفای 276) ... درآورد ابوبکر محمد بن عبدالله، ابن عربی (متوفای 543) ( ... که در قرآن آمـده نوشت ابن ابی الاصبع عبدالعظیم بن عبدالواحد (متوفای ...
12
... تقسیم کرده اند. ... تقسیمات ابن جوزی ... ابن جوزی (م. 597 ق ... یَضَّرَّعون». ... تقسیم دیگر ابن جوزی ... ابن جوزی در تقسیمی دیگر به ... 1406 ق. (20) تحریر التحبیر، ابن ابی الاصبع المصری (م. 654 ق.)، به ... ق. (57) ملاک التأویل، ابن الزبیر الثقفی الغرناطی (م. 708 ...
13
... عبدالحمید، (بیروت 1363/ 1944). (3) ابن ابی الاصبع، بدیع القرآن، چاپ حفنی محمدشرف ... ، مصر 1377/ 1957. (4) ابن رشیق، العمدة فی محاسن الشعر ... ، بیروت 1401/1981. (5) ابن معتز، کتاب البدیع، چاپ کراتشکوفسکی ... و سراج الادباء، چاپ محمدحبیب ابن خوجه، تونس 1966. (26) ...
14
... خلیل بن احمد (170ـ100ق)، «الجمهرة» ابن درید (223ـ321ق)، «التهذیب» ازهری (282ـ370ق ... عزبن عبدالسلام (660ـ578ق)، «بدیع القرآن» ابن ابی الاصبع و «کشاف» زمخشری و تفسیر ... وی را بعد از ابن عباس و ابن مسعود معرفی می‌نماید ...
15
... لفظی از دیدگاه ابن جنّی ... به گفته ابن جنّی ( ... تعقید لفظی از دیدگاه ابن قتیبه ... ابن قتیبه (متوفی 276) ... است . ... فهرست منابع ... (1) ابن ابی الاصبع، تحریرالتحبیر، چاپ حفنی محمدشرف، قاهره ... بیروت 1401/ 1981. (4) ابن طباطبا، عیارالشعر، چاپ طه حاجری ...
16
... برده است. ... حدود بدیع ... ابن معتز (متوفی 296) نخستین کسی ... (متوفی 395) در الصّناعتین، ابن رشیق قیروانی (متوفی 456) در ... کرده بودند افزوده شد، چنانکه ابن ابی الاصبع مصری (متوفی 654) شمارِ صنایع ... ، چاپ دخویه، لیدن 1902ـ1904. (4) ابن معتز، کتاب البدیع، بغداد 1399 ...
17
... سیرافی و ابن ‌رَشیق به بررسی ... شمار می‌رود ابن ‌جنی، ابن ‌رشیق و ابن اَبی الاصبع آن را از ... (بیروت 1363/1944). (2) ابن ابیالاصبع، تحریر التحبیر فی صناعة الشعر ... شرف، قاهره 1383. (3) ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة، ...
18
... ندا، فرمانروایان جزیرۀ ابن عمر» که ابن سعید مغربی از ... معلقۀ امرؤالقیس دانسته است. ابن ابی اصبع ، ادیب برجستۀ معاصر تیفاشی ... یا بدیعیة. به گفتۀ ابن ابی اصبع ، بسیاری از مطالب این ... بیروت، 1411ق/1991م؛ 4) ابن ابی اصبع، عبدالعظیم، تحریر التحبیر، به ...
19
... داده است. ... نقد تند ابن حزم ظاهری ... ابن حزم ظاهری (م. ... (کوثر) پرداخته است. ... نظر ابن عطیّة ... ابن عطیه (م. 542 ق.) ... آن می‌پردازد. ... تطبیق عملی ... ابن ابی الاصبع مصری (م. 654 ق.) در ... مصطفی خمینی؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ تفسیر القمی؛ التفسیر ...
20
... صنعت حسن تخلص را در ابیات پایانی غزل به کار ... قوی‌تر و زیباتر از ابیات دیگر باشد، وگرنه شاعر ... ضعیف از نام "سعد ابن زنگی" گرفته شده است. ... (1) ميرلوحى، سيدعلى و ابن ابی الاصبع، بدیع القرآن، چاپ حفنی محمدشرف ... مصر 1377/1957. (2) ابن‌اثیر، نصر الله بن محمد ...
136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار