ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

پروتستانیسم[ویرایش]

[ادامه]
پروتستانیسم (Protestanism) به معنای گرایش و اعتقاد به مذهب پروتستان (Pritestan) است. مذهب پروتستان، نام یکی از سه فرقه اصلی مسیحی است.

 


فلسفه اسلامی[ویرایش]

[ادامه]
کلا تعریف پذیرفته شده‌ای درباره اینکه فلسفه اسلامی چیست وجود ندارد، و در اینجا این اصطلاح برای آن نوع از فلسفه که در درون فرهنگ اسلامی پدید آمد، به کار خواهد رفت.

 


رنسانس[ویرایش]

[ادامه]
رنسانس، جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. عصر نوزایش، دوران گذار بین سده‌های میانه (قرون وسطی) و دوران جدید است.

 


قیاس عقیم[ویرایش]

[ادامه]
قیاس عقیم، به‌معنای هیات تالیفی اقترانی یا استثنائیِ فاقد شرایط انتاج است.

 


قیاس اقترانی مرکب از منفصله و متصله[ویرایش]

[ادامه]
قیاس اقترانی مرکب از منفصله و متصله، به‌معنای قیاس اقترانی مشتمل بر صغرای شرطیه منفصله و کبرای شرطیه متصله است.

 


قیاس امتحانی[ویرایش]

[ادامه]
قیاس امتحانی، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به‌معنای قیاس مؤلَّف از مشبهات به غرض امتحان متعلم و اطلاع از میزان توانایی علمی وی است.

 


واژه تربیت[ویرایش]

[ادامه]
شکل فعلی واژه «تربیت» از ریشه «ربو» است، ولی با این وجود مشتقات تربیت از ریشه «ربّ» و «ربب» بیش‌تر از ریشه «ربو» در قرآن به کار رفته‌اند.

 


قیاس بالفعل[ویرایش]

[ادامه]
قیاس بالفعل، به‌معنای قیاس مفیدِ برهان لِمّ به صورت بالفعل و ویژگی قیاس شکل اول است.

 


عرضه حدیث[ویرایش]

[ادامه]
عرضه حدیث بر قرآن، عقل و سنت قطعی و یا نسبت‌سنجی آنها با واقعیت‌های خارجی، عملی و تاریخی، از مباحث مهم علم حدیث می‌باشد.

عرضه حدیث بر قرآن
عرضه حدیث بر امامان

عرضه حدیث بر امام علی
عرضه حدیث بر امام حسن
عرضه حدیث بر امام حسین
عرضه حدیث بر امام سجاد
عرضه حدیث بر امام باقر
عرضه حدیث بر امام صادق
عرضه حدیث بر امام کاظم
عرضه حدیث بر امام رضا
عرضه حدیث بر امام جواد
عرضه حدیث بر امام هادی
عرضه حدیث بر امام عسکری
عرضه حدیث بر امام مهدی

 


پوزیتیویسم[ویرایش]

[ادامه]
پوزیتیویسم، از POSITIVE به معنای واقعی، مثبت، صریح، تحقیقی، تحصّل‌گرایی و اثبات‌گرایی می‌باشد.

 


جعبه‌ابزار