ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

آراستگی ظاهری[ویرایش]

[ادامه]
انسان به اقتضای فطرت، جویای پاکیزگی، زیبایی، تمیزی و آراستگی است، از ژولیدگی، پلیدی، پلشتی و پریشانی نفرت دارد. از آنجا که دین‌ مقدس‌ اسلام منطبق بر این فطرت الهی است. به پیروانش دستور می‌دهد تا همواره، مظاهر زشتی و پلیدی و بوهای بد و نفرت‌انگیز را از خود و محیط زندگی خویش دور سازند و خود را به ویژه هنگام برخورد با دیگران زینت کنند و با ظاهری آراسته و زیبا در معرض دید هم‌نوعان خود ظاهر شوند.

 


ضروریه مطلقه با مطلقه عامه شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با مطلقه عامه شكل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


ضروریه مطلقه با ممکنه خاصه شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با ممکنه خاصه شکل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


احمد بن عبدالوهاب بکری قرشی کندی[ویرایش]

[ادامه]
احمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالدائم بن منجی بکری قرشی کندی، ملقب به شهاب‌الدین و معروف به نویری کندی، از علما و مورخان و خطاطان برجسته مصر بود.

 


ضروریه مطلقه با ممکنه عامه شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با ممکنه عامه شکل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


ضروریه مطلقه با منتشره شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با منتشره شکل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


ضروریه مطلقه با وجودیه لا دائمه شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با وجودیه لا دائمه شکل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


ضروریه مطلقه با وجودیه لا ضروریه شکل دوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با وجودیه لا ضروریه شكل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.

 


ضروریه مطلقه با وجودیه لا ضروریه شکل سوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با وجودیه لا ضروریه شكل سوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل سوم است.

 


ضروریه مطلقه با وجودیه لا دائمه شکل سوم[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با وجودیه لا دائمه شکل سوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل سوم است.

 


جعبه‌ابزار