ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابی‌شفروه اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابی‌شفروه اسعد بن عبدالقاهر شفروه اصفهانی، از فقهاء و علماء شیعه اصفهان در قرن هفتم هجری بوده است.

 


ابن‌شاذه اسحاق بن شاذه عطار اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌شاذه اسحاق بن شاذه عطار اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


ابن‌شساه محمد بن عمر قرمطی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌شساه محمد بن عمر قرمطی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


ابن‌شاذویه فضل بن محمد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌شاذویه فضل بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.

 


آقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی[ویرایش]

[ادامه]
آقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بن آقا محمدباقر بهبهانی کرمانشاهی (۱۱۷۸-۱۲۵۴ق/۱۷۶۴-۱۸۳۸م) فقیه، اصولی، فرزند ارشد آقا محمدعلی و از افراد مشهور خاندان آل آقا بود.

 


حدیث نازل[ویرایش]

[ادامه]
حدیث نازل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که افراد سلسله سند آن نسبت به سلسله سند حدیث دیگر بیشتر باشد.

 


حدیث مهمل[ویرایش]

[ادامه]
حدیث مهمل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که بعضی از راویان آن در کتب رجالی مدح و ذم نشده‌اند.

 


محمدرضا کاشف‌الغطاء (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
محمدرضا کاشف‌الغطاء ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدرضا بن موسی کاشف‌الغطاء، از عالمان آل کاشف الغطاء و از علمای شیعه امامی عراق
محمدرضا بن هادی کاشف‌الغطاء، فقیه، ادیب و شاعر از علمای بارز خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


محمدرضا بن هادی کاشف‌الغطاء[ویرایش]

[ادامه]
محمدرضا بن هادی کاشف‌الغطاء، فقیه، ادیب و شاعر از علمای بارز خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق بود.

 


احمد بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
احمد بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن افرجه احمد بن ابراهیم تیمی اصفهانی، معروف به «ابن افرجه» و «ابوجعفر بن افرجه» از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


جعبه‌ابزار