فهرست مقالات برای : عط

عطا عطا بن سائب عطا ملک جوینی
عطاء الدین بن فضل الله جمال الدین حسینی عطاء الدین بن فضل الله جمال‌الدین‌حسینی عطاء الدین بن فضل‌الله جمال‌الدین حسینی
عطاء الدین بن فضل‌الله جمال‌الدین‌حسینی عطاء الدین‌بن فضل الله جمال الدین عطاء الدین‌بن فضل الله جمال الدین حسینی
عطاء الدین‌بن فضل الله جمال‌الدین‌حسینی عطاء الدین‌بن فضل الله حسینی عطاء الدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین
عطاء الدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین حسینی عطاء الدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین‌حسینی عطاء الدین‌بن فضل‌الله حسینی
عطاء اللّه چیوی‌ زاده عطاء اللّه چیوی‌زاده عطاء الله خسروانی
عطاء الملک جوینی عطاء بن سائب عطاء بن یعقوب کاتب
عطاءالدین بن فضل الله جمال الدین حسینی عطاءالدین بن فضل الله جمال‌الدین‌حسینی عطاءالدین بن فضل‌الله جمال‌الدین حسینی
عطاءالدین بن فضل‌الله جمال‌الدین‌حسینی عطاءالدین‌بن فضل الله جمال الدین عطاءالدین‌بن فضل الله جمال الدین حسینی
عطاءالدین‌بن فضل الله جمال‌الدین‌حسینی عطاءالدین‌بن فضل الله حسینی عطاءالدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین
عطاءالدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین حسینی عطاءالدین‌بن فضل‌الله جمال‌الدین‌حسینی عطاءالدین‌بن فضل‌الله حسینی
عطاءالله اشرفی اصفهانی عطاء‌اللّه چیوی‌ زاده عطاءاللّه چیوی‌زاده
عطاءالله خسروانی عطاءالملک جوینی عطار
عطار (ابهام زدایی) عطار (ابهام‌زدایی) عطار نیشابوری
عطار هارونی عطاملک جوینی عطایای بهشتیان (قرآن)
عطایای خدا به موسی (قرآن) عطایی رازی عطر
عطر خلوق عطر در بهشت (قرآن) عطسه
عطش عطش در کربلا عطف
عطف احد مترادفین عطف بر لفظ عطف بر محل
عطف بیان عطف توهم عطف خاص بر عام
عطف عام بر خاص عطوفت عطیه
عطیه عوفی عطیة بن اسود عطیة بن سعد عوفی

جعبه‌ابزار