یونس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیونس ممکن اشاره به معانی ذیل باشد:

قرآن


سوره یونس، دهمین سوره از سوره‌های قرآن کریم
حضرت یونس، از پیامبران بنی اسرائیل

اعلام و اشخاص


یونس کوچک خان جنگلی، از علما و مبارزان معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار