یحیی صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسعد یحیی بن عبدالملک صاعدی اصفهانی، یحیی بن عبدالملک بن عبدالله بن صاعد مردی فاضل از خاندان آل صاعد
ابوسعد یحیی بن محمد صاعدی اصفهانی، یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد فرزند قاضی ابوسعید و نوۀ قاضی صاعد از قضات خاندان آل صاعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار