یحیی‌ آل‌ادریس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی‌ آل‌ادریس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

یحیی‌ بن‌ محمد آل‌ادریس، یحیی بن‌ محمد بن‌ ادریس، یکی از شخصیت‌های آل‌ادریس
یحیی‌ بن‌ یحیی‌ آل‌ادریس، یحیی بن‌ یحیی‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های آل‌ادریس
یحیی‌ بن‌ قاسم‌ آل‌ادریس، یحیی بن‌ قاسم‌ بن‌ ادریس، یکی از شخصیت‌های آل‌ادریس
یحیی‌ بن‌ ادریس‌ آل‌ادریس، یحیی بن‌ ادریس‌ بن‌ عمر، یکی از شخصیت‌های آل‌ادریس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار