گریه‌کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به گریه برخی افراد اشاره شده است.


مصادیق گریه‌کنندگان

[ویرایش]

مصادیق گریه‌کنندگان با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
ابراهیم علیه‌السلام
[۱] به مقاله گریه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
، ادریس علیه‌السلام
[۲] به مقاله گریه ادریس (قرآن) رجوع شود.
، اسحاق علیه‌السلام
[۳] به مقاله گریه اسحاق (قرآن) رجوع شود.
، اسماعیل علیه‌السلام
[۴] به مقاله گریه اسماعیل (قرآن) رجوع شود.
، اسماعیل صادق الوعد، انبیاء
[۶] به مقاله گریه انبیاء (قرآن) رجوع شود.
، برادران یوسف
[۷] به مقاله گریه برادران یوسف (قرآن) رجوع شود.
، رهبانان
[۸] به مقاله گریه رهبانان (قرآن) رجوع شود.
، زکریا علیه‌السلام
[۹] به مقاله گریه زکریا (قرآن) رجوع شود.
، عالمان
[۱۰] به مقاله گریه عالمان (قرآن) رجوع شود.
، عیسی علیه‌السلام
[۱۱] به مقاله گریه عیسی (قرآن) رجوع شود.
، قسیسان
[۱۲] به مقاله گریه قسیسان (قرآن) رجوع شود.
، متخلفان از جهاد، مریم علیهاالسلام
[۱۴] به مقاله گریه مریم (قرآن) رجوع شود.
، منافقان
[۱۵] به مقاله گریه منافقان (قرآن) رجوع شود.
، موسی علیه‌السلام
[۱۶] به مقاله گریه موسی (قرآن) رجوع شود.
، مؤمنان تهیدست
[۱۷] به مقاله گریه مؤمنان تهیدست (قرآن) رجوع شود.
، هارون علیه‌السلام
[۱۸] به مقاله گریه هارون (قرآن) رجوع شود.
، یحیی علیه‌السلام
[۱۹] به مقاله گریه یحیی (قرآن) رجوع شود.
، یعقوب علیه‌السلام
[۲۰] به مقاله گریه یعقوب (قرآن) رجوع شود.
.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله گریه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله گریه ادریس (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله گریه اسحاق (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله گریه اسماعیل (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله گریه اسماعیل صادق الوعد (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله گریه انبیاء (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله گریه برادران یوسف (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله گریه رهبانان (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله گریه زکریا (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله گریه عالمان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله گریه عیسی (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله گریه قسیسان (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله گریه متخلفان از جهاد (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله گریه مریم (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله گریه منافقان (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله گریه موسی (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله گریه مؤمنان تهیدست (قرآن) رجوع شود.
۱۸. به مقاله گریه هارون (قرآن) رجوع شود.
۱۹. به مقاله گریه یحیی (قرآن) رجوع شود.
۲۰. به مقاله گریه یعقوب (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۴، ص۴۵۷، برگرفته از مقاله «گریه‌کنندگان».    


رده‌های این صفحه : گریه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار