کیفر اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند، اصحاب اخدود را به دو عذابِ جهنم و عذاب آتش سوزان گرفتار می‌کند. این آتش که آتشى جاویدان و همیشگى است، از شعله‌هاى قهر و غضب خدا افروخته شده.


كيفر اصحاب اخدود

[ویرایش]


← عذاب جهنم و سوختن در آتش


اصحاب اخدود به‌سبب سوزاندن و شكنجه كردن مؤمنان، به عذاب جهنم و سوختن در آتش کیفر می‌شوند:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ؛ هنگامى که در کنار آن نشسته بودند».
• «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ؛ کسانى که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است»!

←← بیان آیات


••• شکنجه‌گران در برابر پروردگار مجازات می‌شوند.
بعد از بیان جنایت عظیم شکنجه‌گران اقوام پیشین که مؤمنان با استقامت را زنده زنده در آتش مى‌سوزاندند، در این آیات به کیفر سخت الهى نسبت به آن شکنجه‌گران و پاداش‌هاى عظیم مؤمنان اشاره مى‌کند.

← عذاب دوچندان


اصحاب اخدود در پى كيفر و شكنجه مؤمنان، به عذاب دوچندان دچار می‌شوند:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ؛ هنگامى که در کنار آن نشسته بودند».
• «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ؛ کسانى که مردان و زنان با ايمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است»!

←← مراد از «فَلَهُمْ عَذَابُ ...»


••• قابل توجه اینکه در این آیه دو گونه عذاب براى آنها ذکر کرده: یکى عذاب جهنم و دیگرى ((عذاب حریق)) (عذاب آتش سوزان) ذکر این دو ممکن است به خاطر این باشد که در جهنم انواعى از مجازات‌ها وجود دارد که یکى از آنها آتش سوزان است، و ذکر آن بالخصوص به خاطر این است که شکنجه‌گران مزبور مؤمنان را با آتش مى‌سوزاندند و باید در آنجا با آتش مجازات شوند؛ اما این آتش کجا و آن آتش ‌ کجا.
این آتش از شعله‌هاى قهر و غضب خدا افروخته شده، آتشى است جاویدان و همیشگى، آتشى است توأم با ذلت و خوارى؛ ولى آن آتش دنیا، آتش ناپایدارى است که به دست خلق ضعیف افروخته شده است، و مؤمنانى که با آن مى‌سوزند سربلند و مفتخرند، و در صف اول شهیدان راه خدا جاى دارند.
بعضى نیز گفته‌اند عذاب جهنم در برابر کفر آنها بوده، و عذاب حریق در مقابل اعمال شکنجه آنهاست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. بروج/سوره۸۵، آیه۶.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۴۴ ۳۴۵.    
۵. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۶. بروج/سوره۸۵، آیه۶.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۵۱.    
۸. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۴۵.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۰۱، برگرفته از مقاله «کیفر اصحاب اخدود».    


جعبه ابزار