کوه ثور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوه ثور نام کوه در دو شهر مدینه و مکه می‌باشد.
کوه ثور مدینه؛ کوهی در شمال مدینه و حد حرم
کوه ثور مکه؛ کوه و غاری در جنوب مدینهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار