کمیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکمیل ممکن در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

کمیل بن زیاد، میل پسر زیاد بن نهیک از قبیله مذحج و از اصحاب خاص امام علی (علیه‌السلام‌)
دعای کمیل، از دعاهاى معروف و از بهترین دعاها


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار