کلمات قریشی قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلمات قرآنی، به لغت قریش را کلمات قریشی قرآن می نامند.


معرفی قریش

[ویرایش]

«قریش» نام قبیله‌ای از عرب است. پدر این قبیله، نضر بن کنانه است.

وجه تسمیه

[ویرایش]

این قبیله را از آن رو قریش می‌نامند که پس از پراکندگی، گرد حرم فراهم آمده‌اند.
یعقوبی می‌گوید نضر بن کنانه، اول کسی است که قریش نامیده شد. می‌گویند: او را به خاطر پاکدامنی (تقرش) و بلندهمتی اش قریش گفته‌اند.
صنف دوم، از عدنانیان و از دوده نضربن کنانه هستند. در وجه تسمیه قریش اقوال دیگری نیز هست.

کلمات قریشی

[ویرایش]

کلمات قریشی قرآن کریم به ترتیب حروف الفبا:
۱. امانیهم: اباطیلهم؛
۲. آسی: احزن، محزون شوم؛
۳. اجداث: قبور؛
۴. اشد: اعظم؛
۵. اعنتکم: اوقعکم فی الاثم، شما را در گناه انداخت؛
۶. افئده: قلوب؛
۷. افک: کذب، دروغ؛
۸. الا: قرابت، خویشاوندی؛
۹. امتازوا: اعتزلوا، کناره گیرید؛
۱۰. امرا: عجبا، شگفت آور؛
۱۱. امنیته: فکر، اندیشه و خاطر؛
۱۲. اوزعنی: الهمنی، الهام کن؛
۱۳. بخسا: نقصا، کاستی؛
۱۴. فلا تاس: محزون مباش؛
۱۵. تؤفکون: تکذبون، دروغ می‌بندید؛
۱۶. تتبیب: خسران، زیان؛
۱۷. یدع: یدفع بشدة، به شدت رد کردن؛
۱۸. تردی: مات، مرد؛
۱۹. تصدیة: تصفیق، کف زدن؛
۲۰. تفکهون: تندمون، پشیمان می‌شوید؛
۲۱. تمور: تنشق، جدا می‌شود؛
۲۲. تمیز: تمزق، شکافته شود (تبارک: ۸)؛
۲۳. تناوش: تناول؛
۲۴. ثقلت: خفیت؛
۲۵. جنفا: تعمد الحیف، انحراف از عدل؛
۲۶. حاق: وجب؛
۲۷. حجرا: محرما؛
۲۸. حرجا: تنگ؛
۲۹. حسیسها: جلبتها؛
۳۰. حصب: حطب؛
۳۱. حفی: عالم و آگاه؛
۳۲. حق علیهم: وجب، مقرر شد؛
۳۳. حنیذ: مشوی، بریان شده؛
۳۴. دلوک: زوال؛
۳۵. ذکرهم: شرفهم؛
۳۶. ذمة: قرابة؛
۳۷. رجز: تخویف؛
۳۸. رجزا: عذابا؛
۳۹. رکبانا: سواره؛
۳۹. رکزا: صوتا خفیفا؛
۴۰. رهقا: غیا و ظلما؛
۴۱. زاغوا: مالوا؛
۴۲. الساق: شدت؛
۴۳. سبیلا: مخرجا؛
۴۴. سلم: صلح؛
۴۵. شرد بهم: نکل بهم؛
۴۶. صحاف: قصاع، سینی‌ها؛
۴۷. صدف عنها: اعرض، روی گرداند؛
۴۸. ضنین: بخیل؛
۴۹. عتیا: افتراء؛
۵۰. عثر: اطلع، آگاه شد؛
۵۱. عسعس: ادبر؛
۵۲. غل: غش، کینه؛
۵۳. غلبا: ملتفة، انبوه؛
۵۴. فتنوا: اخرجوا؛
۵۵. قسورة: اسد، شیر؛
۵۶. قیوم: قائم؛
۵۷. کبد: شدة، سختی؛
۵۸. کبر: عظم، بزرگ است؛
۵۹. کل: عیال، سربار؛
۶۰. کلالة: بی فرزند و پدر؛
۶۱. لفیفا: جمیعا؛
۶۲. متوسمین: متفرسین؛
۶۳. مخمصة: مجاعة، گرسنگی؛
۶۴. مدکر: متفکر؛
۶۵. مرة: قوة، نیرو؛
۶۶. مریة: شک؛
۶۷. مسافحین: زناة، زناکاران؛
۶۸. مستمر: دائم؛
۶۹. معصرات: سحاب؛
۷۰. مقالید: مفاتیح؛
۷۱. مقتا: بغضا؛
۷۲. مقنعی رؤوسهم: ناکسی رؤوسهم؛
۷۳. مکاءا: صفیرا، صوت؛
۷۴. مهطعین: مسرعین؛
۷۵. موالی: عصبة، خویشاوندان؛
۷۶. نسفعن: ناخذن؛
۷۷. نکرا: منکرا؛
۷۸. نمارق: وسائد؛
۷۹. واصب: دائم؛
۸۰. ورد: وارد شد به حالت تشنه و پای برهنه؛
۸۱. وسطا: عدلا؛
۸۲. یاتل: یحلف؛
۸۳. یثبتوک: یحبسوک؛
۸۴. یرکمه: یرجمه؛
۸۵. یصدفون: یعرضون؛
۸۶. ینبوعا: نهرا؛
۸۷. یوفضون: یسرعون.
[۸۹] دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۹ - ۱۳۳۴، لغت نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۴۷۴.
[۹۰] محیسن، محمدسالم، المقتبس من اللهجات العربیة والقرآنیة، ص۱۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۱۱.    .
۲. اعراف/سوره۷، آیه۹۳.    .
۳. یس/سوره۳۶، آیه۵۱.    .
۴. مریم/سوره۱۹، آیه۶۹.    .
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.    .
۶. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۷.    .
۷. صافات/سوره۳۷، آیه۱۵۱.    .
۸. توبه/سوره۹، آیه۱۰.    .
۹. یس/سوره۳۶، آیه۵۹.    .
۱۰. کهف/سوره۱۸، آیه۷۱.    .
۱۱. حج/سوره۲۲، آیه۵۲.    .
۱۲. نمل/سوره۲۷، آیه۱۹.    .
۱۳. جن/سوره۷۲، آیه۱۳.    .
۱۴. مائده/سوره۵، آیه۲۶.    .
۱۵. فاطر/سوره۳۵، آیه۳.    .
۱۶. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۱.    .
۱۷. ماعون/سوره۱۰۷، آیه۲.    .
۱۸. لیل/سوره۹۲، آیه۱۱.    .
۱۹. انفال/سوره۸، آیه۳۵.    .
۲۰. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۵.    .
۲۱. طور/سوره۵۲، آیه۹.    .
۲۲. سبا/سوره۳۴، آیه۵۲.    .
۲۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۷.    .
۲۴. بقره/سوره۲، آیه۱۸۲.    .
۲۵. غافر/سوره۴۰، آیه۴۵.    .
۲۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۲.    .
۲۷. انعام/سوره۶، آیه۱۲۵.    .
۲۸. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۰۲.    .
۲۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۸.    .
۳۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۷.    .
۳۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۲۵.    .
۳۲. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    .
۳۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۸.    .
۳۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۷۱.    .
۳۵. توبه/سوره۹، آیه۸.    .
۳۶. انفال/سوره۸، آیه۱۱.    .
۳۷. بقره/سوره۲، آیه۵۹.    .
۳۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳۹.    .
۳۹. مریم/سوره۱۹، آیه۹۸.    .
۴۰. جن/سوره۷۲، آیه۱۳.    .
۴۱. صف/سوره۶۱، آیه۵.    .
۴۲. قیامة/سوره۷۵، آیه۲۹.    .
۴۳. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    .
۴۴. نساء/سوره۴، آیه۹۰.    .
۴۵. نساء/سوره۴، آیه۹۱.    .
۴۶. انفال/سوره۸، آیه۵۷.    .
۴۷. زخرف/سوره۴۳، آیه۷۱.    .
۴۸. انعام/سوره۶، آیه۱۵۷.    .
۴۹. تکویر/سوره۸۱، آیه۲۴.    .
۵۰. مریم/سوره۱۹، آیه۶۹.    .
۵۱. مائده/سوره۵، آیه۱۰۷.    .
۵۲. تکویر/سوره۸۱، آیه۱۷.    .
۵۳. حشر/سوره۵۹، آیه۱۰.    .
۵۴. عبس/سوره۸۰، آیه۳۰.    .
۵۵. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    .
۵۶. مدثر/سوره۷۴، آیه۵۱.    .
۵۷. بقره/سوره۲، آیه۲۵۵.    .
۵۸. بلد/سوره۹۰، آیه۴.    .
۵۹. صف/سوره۶۱، آیه۳.    .
۶۰. نحل/سوره۱۶، آیه۷۶.    .
۶۱. نساء/سوره۴، آیه۱۷۶.    .
۶۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۴.    .
۶۳. حجر/سوره۱۵، آیه۷۵.    .
۶۴. مائده/سوره۵، آیه۳.    .
۶۵. قمر/سوره۵۴، آیه۱۵.    .
۶۶. نجم/سوره۵۳، آیه۶.    .
۶۷. سجده/سوره۳۲، آیه۲۳.    .
۶۸. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    .
۶۹. قمر/سوره۵۴، آیه۲.    .
۷۰. نبا/سوره۷۸، آیه۱۴.    .
۷۱. زمر/سوره۳۹، آیه۶۳.    .
۷۲. صف/سوره۶۱، آیه۳.    .
۷۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۴۳.    .
۷۴. انفال/سوره۸، آیه۳۵.    .
۷۵. معارج/سوره۷۰، آیه۳۶.    .
۷۶. نساء/سوره۴، آیه۳۳.    .
۷۷. علق/سوره۹۶، آیه۱۵.    .
۷۸. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    .
۷۹. غاشیه/سوره۸۸، آیه۱۵.    .
۸۰. صافات/سوره۳۷، آیه۹.    .
۸۱. قصص/سوره۲۸، آیه۲۳.    .
۸۲. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    .
۸۳. نور/سوره۲۴، آیه۲۲.    .
۸۴. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    .
۸۵. انفال/سوره۸، آیه۳۷.    .
۸۶. انعام/سوره۶، آیه۴۶.    .
۸۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۰.    .
۸۸. معارج/سوره۷۰، آیه۴۳.    .
۸۹. دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۹ - ۱۳۳۴، لغت نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۴۷۴.
۹۰. محیسن، محمدسالم، المقتبس من اللهجات العربیة والقرآنیة، ص۱۱۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «کلمات قریشی قرآن».    جعبه ابزار