کردشیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبخش از پرده کعبه می باشد.


توضیح اجمالی واژه

[ویرایش]

در پرده کعبه(ساخت سعودی) چهار قطعه مربع وجود دارد که سوره اخلاص رادر زمینه آن با خط عربی ثلث زیور کرده اند.
این نوشته ها همگی با تارهای نقره ای مطلا آذین شده است.
هر یکی از این قطعه ها در یکی از ارکان کعبه مشرفه قرار می دهند در حالی که در جامه مصری کردشیات چهارگانه را در سمت شرقی که درِ کعبه در آن است کنار یکدیگر قرار می دادند.
[۱] فصلنامه میقات حج،ش۲۸،ص۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلنامه میقات حج،ش۲۸،ص۹۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگنامه حج،ص۷۸۶،مجتبی تونه ای.جعبه ابزار