کتب ضلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر مکاسب می نویسد: ضلال چیزی است که فی نفسه باطل باشد و یا منظور مقابل هدایت است.
در صورت اول غرض کتبی است که مشتمل بر مطالب باطل باشد.
و در صورت دوم مراد باحتمال قوی کتبی است که موجب گمراهی و انحراف باشد.


حکم حفظ کتب ضالّه

[ویرایش]

حفظ و نگاه‌داری و نسخه برداشتن و طبع و انتشار کتب ضلال که موجب انحراف ساده لوحان و کوته نظران می گردد به اجماع امامیه حرام است و نابود ساختن آن‌ها واجب است.

موارد جواز حفظ کتب ضالّه

[ویرایش]

اگر حفظ و نوشتن این قبیل کتب به منظور نقض و ابطال و رد آن‌ها باشد که در این صورت جایز است.
[۲] حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷.
[۳] شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۰.
[۴] شرح تبصره (ذوالمجدین)، ج۱، ص۳۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکاسب شیخ انصاری، ج۱، ص۲۳۵.    
۲. حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷.
۳. شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۰.
۴. شرح تبصره (ذوالمجدین)، ج۱، ص۳۱۹.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۸۶.جعبه ابزار