کاشف‌الغطاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکاشف‌الغطاء ممکن است اسم برای اشخاص یا خاندان‌های ذیل باشد:

آل کاشف‌الغطاء، خاندانی از علمای شیعه امامیِ عراق در سدۀ ۱۳ و ۱۴ق/۱۹ و ۲۰م

جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، مشهور به شیخ جعفر کبیر، از بزرگترین علما و مراجع برجسته شیعه عراق در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
موسی بن جعفر کاشف‌الغطاء، فقیه، اصولی، ادیب و شاعر، فرزند ارشد شیخ جعفر کاشف الغطاء
علی بن محمدرضا کاشف‌الغطاء، از فقها و ادبای مبرز شیعه عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدحسین بن علی کاشف‌الغطاء، از مراجع و علمای متفکر و مجاهد استعمار ستیز و ضد صیهونیسم شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
احمد بن علی کاشف‌الغطاء، از علمای سیاسی شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
عباس بن علی کاشف‌الغطاء، از فضلای حوزه علمیه نجف اشرف و از نوادگان علامه شیخ جعفر کبیر (کاشف الغطاء)
مهدی بن علی کاشف‌الغطاء، فرزند شیخ علی کاشف الغطاء و نوه شیخ جعفر کاشف الغطاء، از علمای قرن سیزدهم هجری
محمد بن علی کاشف‌الغطاء، فقیه، اصولی، شاعر و از خاندان کاشف الغطاء، از علمای مبرز شیعه امامی عراق
حسن بن جعفر کاشف‌الغطاء، فقیه، اصولی، ادیب، از افراد مشهور آل کاشف الغطاء و از علمای بزرگ شیعه امامی عراق
علی بن جعفر کاشف‌الغطاء، فقیه، ادیب، شاعر از افراد مشهور خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق
محمدرضا بن موسی کاشف‌الغطاء، از عالمان آل کاشف الغطاء و از علمای شیعه امامی عراق
مرتضی بن عباس کاشف‌الغطاء، از خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق
هادی بن عباس کاشف‌الغطاء، فقیه، مورخ، محقق، ادیب و شاعر، از خاندان مشهور کاشف الغطاء
موسی بن محمدرضا کاشف‌الغطاء، فقیه و ادیب، از افراد مشهور خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای بارز شیعه امامی
محمدحسن بن محمدرضا شیخ‌العراقین نجفی کاشف‌الغطاء، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار