چپ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



چپ به مقابل راست می گویند .


تعریف چپ

[ویرایش]

چپ: مقابل راست است

کاربرد چپ در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، حج، نکاح، اطعمه و اشربه، قصاص، حدود و دیات سخن گفته‌اند.

امور زیر واجب است

[ویرایش]

شستن دست چپ بعد از دست راست در وضو و سمت چپ بدن بعد از سمت راست در غسل ترتیبی و قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طواف کننده.

این موارد مستحب است

[ویرایش]

خروج از مسجد و ورود به مستراح با پاى چپ؛ انداختن سنگینى بدن روى پاى چپ در حال تخلی
[۶] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۶۵ م ۷۸.
؛ استبرا و استنجا با دست چپ؛
[۷] العروة الوثقى ج ۱، ص ۳۲۸.
نشستن روى پاى چپ به گونه تورک در حال تشهد و بین دو سجده؛ انداختن طرف چپِ سرتاسرى بر سمت راست و راست آن بر سمت چپ میت ؛ بنابر قول مشهور اندکى میل به چپ هنگام استقبال قبله جهت نماز براى اهل عراق ، گفتن اقامه در گوش چپ و اذان در گوش راست نوزاد؛ ایستادن حاجى در طرف چپِ قربانی هنگام اشعار آن و وقوف در سمت چپ کوه در عرفات.

← کراهت خوردن و آشامیدن با دست راست


خوردن و آشامیدن با دست چپ در حال اختیار مکروه است.
[۱۶] توضیح المسائل مراجع ج ۲، ص ۶۰۸ م ۲۶۳۹


بنابر قول مشهور، از نشانه‌هاى حیض بودن خون هنگام اشتباه آن با خون زخم درون رحم، خروج خون از سمت چپ رحم است.
حدّ دزدی در بار دوم، قطع پا ى چپ دزد است، به شرط آنکه حد (قطع انگشتان دست) به جهت دزدی در بار اوّل بر او اجرا شده باشد.
اگر فاقد دست راست از روى جنایت، دست راست دیگرى را قطع کند، به قول مشهور، بلکه بنابر اجماع ادعا شده، دست چپ او قطع مى‌گردد.
بنابر قول برخى، در قطع بیضه چپ دو سوم دیه کامل ثابت است


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۲، ص ۱۶۳.    
۲. جواهر الکلام ج ۳، ص ۸۸.    
۳. جواهر الکلام ج ۱۹، ص ۲۹۱.    
۴. جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۸۰.    
۵. جواهر الکلام ج ۲، ص ۵۷.    
۶. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۶۵ م ۷۸.
۷. العروة الوثقى ج ۱، ص ۳۲۸.
۸. جواهر الکلام ج ۱۰، ص ۲۷۲- ۲۷۳.    
۹. جواهر الکلام ج ۱۰، ص ۱۷۸.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۴، ص ۲۴۵    
۱۱. جواهر الکلام ج ۷، ص ۳۷۴.    
۱۲. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج ۱۸، ص ۵۷.    
۱۴. جواهر الکلام ج ۱۹، ص ۴۹.    
۱۵. جواهر الکلام ج ۳۶، ص ۴۶۵.    
۱۶. توضیح المسائل مراجع ج ۲، ص ۶۰۸ م ۲۶۳۹
۱۷. جواهر الکلام ج ۳، ص ۱۴۴.    
۱۸. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۳۰.    
۱۹. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۳۵۱.    
۲۰. جواهر الکلام ج ۴۳، ص ۲۷۰- ۲۷۱.    



منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۱۷۰    


رده‌های این صفحه : آداب اسلامی | اخلاق اسلامی




جعبه ابزار