چریدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچریدن در چراگاه برای حیوان علف خوار است.‏ از احکام آن در بابهای زکات، حج، رهن و نکاح سخن رفته است.


معنای چریدن

[ویرایش]

چریدن علف خوردن جانوران علف خوار در چراگاه می‌باشد.

احکام چریدن در زکات

[ویرایش]

شرط تعلّق زکات به انعام ثلاث (شتر، گاو و گوسفند) چریدن آنها به مدت یک سال کامل در چراگاه است. از چنین حیوانی به «سائمه» تعبیر می‏شود.
به قول مشهور متأخران، ملاک سائمه بودن حیوان، عرف است و در صورتی که یک یا دو روز علف دست چین بخورد باز هم سائمه محسوب می‏شود. در مقابل، برخی‏ تصریح کرده‏اند که خوردن علف به مقدار کم- حتی یک روز- نیز موجب از بین رفتن وصف سائمه خواهد بود؛ لیکن برخی دیگر تا مدت یک ماه را نیز مضر ندانسته و بعضی دیگر در مسئله تردید کرده‏اند.
[۳] مستمسک العروة ج۹، ص۹۰-۹۱.

در صدق عنوان سائمه بر حیوانی که در زمین ملکی می‏چرد، اختلاف است.
پرداخت مال در قبال استفاده از چراگاههای عمومی مانع از صدق سائمه بودن حیوان نمی‏گردد.
[۵] مستند العروة (الزکاة) ص۲۱۰-۲۱۱.

پرداخت زکات مادیانی که در طول سال در چراگاه می‏چرد، مستحب است.
مقدار زکات آن برای هر رأس از نوع تازی دو دینار و از نوع غیر تازی یک دینار است.

احکام چریدن در حج

[ویرایش]

کندن گیاه حرم بر محرم حرام است؛ لیکن وی می‏تواند مرکب خود را در حرم رها کند تا در علف زارهای آن بچرد.
کفاره کشتن یکی از پرندگان قطا (مرغ سنگ خوار)، کبک و دراج (مرغ رنگین تاج) در حال احرام، برّه نری است که از شیر گرفته شده است و می‏چرد.

احکام چریدن در رهن

[ویرایش]

تصرف در رهن جایز نیست مگر برای نگهداری و اصلاح آن، مانند چرانیدن حیوان.
[۹] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۱۵.


احکام چریدن در نکاح

[ویرایش]

فراهم کردن نیازمندیهای حیوانات مملوک انسان بر مالک آنها واجب است. از جهت خوراک، کافی است که حیوان را برای چریدن در علف زار رها کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۷۸-۸۰.    
۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۲-۹۵.    
۳. مستمسک العروة ج۹، ص۹۰-۹۱.
۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۶-۹۷.    
۵. مستند العروة (الزکاة) ص۲۱۰-۲۱۱.
۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۹۲-۲۹۳.    
۷. جواهر الکلام ج۱۸، ص۴۲۰.    
۸. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۴۲.    
۹. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۱۵.
۱۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۷۵-۱۷۶.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | فقه
جعبه ابزار