پوشش با برگ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعد از اینکه حضرت آدم علیه‌السّلام و همسرش در بهشت از درخت ممنوعه خوردند و شرمگاهشان آشکار شد، برای پوشاندن آن از برگ درختان بهشتی استفاده می‌کردند.


پوشاندن با برگ

[ویرایش]

آدم علیه‌السّلام و همسرش تلاش می‌کردند شرمگاهشان با برگ (درختان) بهشت بپوشانند:
ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة... «و‌ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید! اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود!». .. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة... «و به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان (عورتشان) بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟»
فقلنا یــادم... «پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد! » فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة... «سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۱۱۷.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص ۳۱۰.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «پوشش با برگ».    


رده‌های این صفحه : برگ | حجاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار