پهلوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه پهلوی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
زبان و ادبیات پهلوی، نام زبان رایج در استان پارت
سلسله پهلوی، آخرین سلسله در نظام شاهنشاهی ایرانجعبه ابزار