پهلوی زراندوزان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی کیفر کسانی که زکات مال خود را نداده‌اند و نمی‌دهند و معروف به زراندوزان شدند بحث و بررسی می‌کنیم.


پهلوی زراندوزان در دوزخ

[ویرایش]

یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هـذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. «در آن روز که آنها را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ می‌کنند (و به آنها می‌گویند) که این همان چیز است که برای خود گنجینه ساختید پس بچشید چیزی را که برای خود اندوختید».

← کیفر ثروت اندوزان


خداوند در این آیه اشاره به یکی از مجازات‌های اینگونه افراد در جهان دیگر می‌کند و می‌گوید: (روزی فرا خواهد رسید که این سکه‌ها را در آتش سوزان دوزخ داغ و گداخته می‌کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ خواهند کرد) (یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم)
و در همین حال فرشتگان عذاب به آنها می‌گویند: (این همان چیزی است که برای خودتان اندوختید و به صورت کنز در آوردید و در راه خدا به محرومان انفاق نکردید) (هذا ما کنزتم لانفسکم). (اکنون بچشید آنچه را برای خود اندوخته بودید و عواقب شوم آن را دریابید (فذوقوا ما کنتم تکنزون)
این آیه بار دیگر این حقیقت را تاءکید می‌کند که اعمال انسان‌ها از بین نمی‌روند و همچنان باقی می‌مانند و همان‌ها هستند که در جهان دیگر برابر انسان مجسم می‌شوند و مایه سرور و شادی و یا رنج و عذاب او می‌گردند. در اینکه در آیه فوق چرا از میان تمام اعضاء بدن تنها (پیشانی) و (پشت) و (پهلو) ذکر شده در میان مفسران گفتگو است، ولی از ابوذر چنین نقل شده است که: او می‌گفت: این به خاطر آن است که حرارت سوزان در فضائی که در پشت این سه نقطه قرار دارد نفوذ می‌کند و تمام وجود آنها را فرا می‌گیرد (حتی یتردد الحرفی اجوافهم).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۳۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «پهلوی زراندوزان».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی
جعبه ابزار