پهلوان صالح اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهلوان صالح، از ورزشکاران و پهلوانان اصفهان در عصر زندیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

پهلوان صالح، از ورزشکاران و پهلوانان اصفهان در عصر زندیه است. از پهلوانان طراز اوّل عصر خود بوده و در کتاب «رستم التّواریخ» از او نام برده شده است. نسب خاندان «پهلوان صادق» در اصفهان به او می‌رسد. پهلوان صالح سرانجام در سال ۱۲۳۰ق از دنیا رفت و در گورستان کوچکی واقع در ضلع غربی مصلای تخت فولاد مدفون شد.
بر سنگ قبرش مرثیه فوت او سروده رفیق اصفهانی و در پایین سنگ نوشته میل و کباده و عکس پهلوان حجّاری شده است. شعر این است.
حیف از پهلوان صالح که داشت ••••• در جوانی از جوانان بیش بهر
روز میدان پیش دستش بود کاه ••••• وقت احسان پیش چشمش بحر نهر
گر فلک یک چند پروردش به لطف ••••• شد مبدّل عاقبت لطفش به قهر
در جهان معقوده او شد به مهر ••••• نقد جان از او گرفت آخر به مهر
دایه دهرش به محنت جای شیر ••••• ساقی دورش به ساغر ریخت زهر
رفت چون وز نوحه خُرد و بزرگ ••••• شد بلند آوازه اش شهر به شهر
زد رقم از بهر تاریخش «رفیق» ••••• «پهلوان صالح» بجنّت شد ز دهر»
مرثیه فوق در دیوان رفیق اصفهانی ضبط نشده است.
[۱] تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۹۵.    جعبه ابزار