وقف منقطع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقف منقطع عبارت است از وقف غیر مؤبد.


منظور از وقف منقطع

[ویرایش]

به بیان دیگر وقف بر عده‌ای که غالباً منقرض می‌شوند وقف منقطع نامیده می‌شود مثل این‌که شخص ملکی را بر اولاد خویش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن اکتفا کند.

حکم وقف منقطع

[ویرایش]

صحت چنین وقفی مورد اختلاف می‌باشد.
[۳] المغنی (ابن قدامه)، ج۶، ص۲۲.

برخی از فقهای امامیه معتقدند که این نوع، وقف نیست بلکه حبس است و صحیح می‌باشد. زیرا دوام، شرط صحت وقف است.
و این قول چنان‌که در ریاض می‌نویسد، مشهور است و در حدائق و مکاسب قول به صحت مشهور معرفی شده است.
[۵] ریاض المسائل، ج۲، کتاب وقوف.
[۶] مکاسب (شیخ انصاری)، ص۱۷۴.

و ابوحنیفه چنان‌که از کتاب الهدایه استفاده می‌شود آن را باطل و ناتمام دانسته و از شافعی دو قول منقول است. و احمد و مالک چنان‌که از کتاب المغنی استفاده می‌شود به صحت آن فتوا داده‌اند.
[۷] الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۱۵.
[۸] مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۸۴.
[۹] المغنی (ابن قدامه)، ج۶، ص۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۳۲.    
۲. حدائق الناضره، ج۵، ص۴۶۳.    
۳. المغنی (ابن قدامه)، ج۶، ص۲۲.
۴. حدائق الناضره، ج۵، ص۴۶۳.    
۵. ریاض المسائل، ج۲، کتاب وقوف.
۶. مکاسب (شیخ انصاری)، ص۱۷۴.
۷. الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۱۵.
۸. مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۸۴.
۹. المغنی (ابن قدامه)، ج۶، ص۲۲.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۸۲.جعبه ابزار