وقف اقبح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقف اقبح، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید بوده و وقف در ۱۷ یا ۱۹ مورد بوده و اگر عمدا وقف شود موجب کفران است.


تعریف

[ویرایش]

در قرآن مجید در هفده مورد و به قولی نوزده محل، نباید وقف کرد، که وقف در آنجاها را وقف اقبح، و یا وقف کفران می‌نامند، و چنانچه با اعتقاد و توجه به مضمون آیه، عمدا وقف شود موجب کفران است، آنها عبارتند از:

موارد وقف اقبح

[ویرایش]

۱. آیه ۱۰ سوره بقره: وقف بر «فی قلوبهم مرض» و شروع از «فزادهم الله مرضا».
۲. آیه ۲۶ سوره بقره: وقف بر «ان الله لا یستحیی» و شروع «ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها».
۳. آیه ۵۵ سوره بقره: وقف بر «و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک« و شروع از «حتی نری الله جهرة».
۴ و ۵. آیات ۱۱۶ سوره بقره و ۶۸ سوره یونس: وقف بر «و قالوا اتخذ الله ولدا» و شروع از «سبحانه».
۶. آیه ۱۶۳ سوره بقره: وقف بر «لا اله» و شروع از «الا هو الرحمن الرحیم».
۷. آیه ۱۸۱ سوره آل عمران: وقف بر «لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر» و شروع از و «نحن اغنیاء».
۸. آیه ۳۱ سوره مائده: وقف بر «فبعث الله غرابا» و شروع از «یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سواة اخیه».
۹. آیه ۶۴ سوره مائده: وقف بر «و قالت الیهود» و شروع از «ید الله مغلولة».
۱۰. آیه ۷۲ سوره مائده: وقف بر «لقد کفر الذین قالوا» و شروع از «ان الله هو المسیح ابن مریم».
۱۱. آیه ۷۳ سوره مائده: وقف بر «لقد کفر الذین قالوا» و شروع از «ان الله ثالث ثلاثة».
۱۲. آیه ۸۴ سوره مائده: وقف بر «و ما لنا» و شروع از «نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق».
۱۳. آیه ۱۱۲ سوره مائده: وقف بر «اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک» و شروع از «ان ینزل علینا مائدة من السماء».
۱۴. آیه ۷۷ سوره انعام: وقف بر «فلما رای القمر بازغا» و شروع از «قال هذا ربی هذا اکبر».
۱۵. آیه ۷۸ سوره انعام: وقف بر «فلما رای الشمس بازغة» و شروع از «قال هذا ربی هذا اکبر».
۱۶. آیه ۳۰ سوره توبه: وقف بر «و قالت الیهود» و شروع از «عزیر ابن الله» و وقف بر «و قالت النصاری» و شروع از «المسیح ابن الله».
۱۷. آیه ۴۳ سوره رعد: وقف بر «و یقول الذین کفروا» و شروع از «لست مرسلا».
۱۸. آیه ۲۲ سوره فجر: وقف بر «و جاء ربک» و شروع از «و الملک صفا صفا».
۱۹. آیه ۴ و ۵ سوره ماعون: وقف بر «فویل للمصلین» و شروع از «الذین هم عن صلاتهم ساهون».

نکته مهم

[ویرایش]

موارد ذکر شده از وقف کفران یا اقبح، نشان می‌دهد که این گونه وقف معانی آیات را عوض کرده، و به غیر معنای مورد نظر تبدیل می‌کند.
مثلا در حالیکه مضموم آیات نفی شرک و فرزندداشتن خداوند است. و در مواردی مثل آیه ۴ و ۵ سوره ماعون، آیه خطاب به کسانی است که نسبت به نماز سهل انگار هستند، در صورتیکه اگر بر (للمصلین) وقف شود، معنا کاملا عوض می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۵۵.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۱۶.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۶۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۱۶۳.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۱.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۳۱.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۷۲.    
۱۱. مائده/سوره۵، آیه۷۳.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۸۴.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۱۱۲.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۷۷.    
۱۵. انعام/سوره۶، آیه۷۸.    
۱۶. توبه/سوره۹، آیه۳۰.    
۱۷. رعد/سوره۱۳، آیه۴۳.    
۱۸. فجر/سوره۸۹، آیه۲۲.    
۱۹. ماعون/سوره۱۰۷، آیه۴-۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرائات از دیدگاه روایات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۶.    جعبه ابزار