وقف اتم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقف بین دو جمله فاقد ارتباط معنایی را وقف اَتمّ گویند.


تقسیم بندی

[ویرایش]

«وقف» و «ابتدا» در یک تقسیم به چهار قسم «تام، کافی، حسن و قبیح» تقسیم می‌شوند. مصادیق هر یک از این اقسام نیز به حسب تمامیت یا عدم تمامیت معنا و فساد معنا، شدت و ضعف می‌یابند و بر همین اساس، در علم قرائات با اصطلاحاتی شبیه وقف اتم، شبه تام ، احسن ، شبه حسن ، اکفی ، اقبح و… روبه رو می‌شویم که همگی بیانگر شدت و ضعف و تفاضل در اقسام چهارگانه وقف هستند.
وقف اتمّ از اقسام وقف اختیاری و در جایی است که بین بخش اول و دوم، علاوه بر استقلال و عدم علاقه نحوی و لفظی، ارتباط معنایی نیز نباشد؛ مثل وقف بر (مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) که با جمله بعدی ارتباط معنایی ندارد.
[۳] حسینی شاه مرادی، قدرت الله، چهل حدیث منتخب در آستان قرآن، ص۸۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

وقف تام .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص ۲۹۰-۲۹۲.    
۲. ابن جزری، محمد بن محمد، النشر فی القراءات العشر، ج۱، ص ۲۲۷-۲۳۰.    
۳. حسینی شاه مرادی، قدرت الله، چهل حدیث منتخب در آستان قرآن، ص۸۵.
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۳۵۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف اَتمّ».    جعبه ابزار