ورود مثبت موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افورود مثبت موضوع ، اثبات موضوع برای دلیل مورود به وسیله دلیل وارد می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

ورود مثبت موضوع، مقابل ورود رافع موضوع بوده و مراد از آن، اثبات موضوع برای دلیل مورود به وسیله دلیل وارد است؛ برای مثال، دلیلی می‌گوید:جواز افتا ، مبتنی بر حجت شرعی است، و دلیل دیگر می‌گوید:خبر ثقه، حجت شرعی است، که به مقتضای دلیل دوم، مصداق جدیدی برای حجت شرعی به اثبات می‌رسد و در نتیجه، دلیل دوم بر دلیل اول وارد شده و مثبت فردی از موضوع دلیل اول که همان حجت شرعی است، می‌باشد.

اقسام ورود

[ویرایش]

بعضی از اصولیون «ورود» را به اعتبار دلیل وارد، بر دو قسم دانسته اند؛ به این بیان که گاهی دلیل وارد، رافع موضوع دلیل مورود، و گاهی مُثبِت موضوع برای دلیل مورود است.
[۱] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۹.
۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ورود مثبت موضوع».

رده‌های این صفحه : ورود
جعبه ابزار