وراق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوراق ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومحمد وراق اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوبکر محمد بن عمر ترمذی وراق بلخی، عارف بزرگ ایرانی سده ۳ق
ابن ابی‌فاطمه وراق، از نویسندگان قرآن در قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار