وجوب غیر موقت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب غیر مقیّد به وقت خاص را وجوب غیر موقت گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


تعریف

[ویرایش]

وجوب غیرموقت، مقابل وجوب موقت بوده و عبارت است از بعث اکید شارع و یا قانون‌گذار نسبت به انجام چیزی بدون دخالت دادن زمان خاص در تحصیل مصلحت آن، مانند: وجوب قضای نماز فوت شده، یا وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
[۲] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۶۹.
[۴] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۶۰.    
۲. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۶۹.
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۷۵.    
۴. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۵۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «وجوب غیر موقت».جعبه ابزار