وجوب غیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب چیزی به عنوان مقدمه واجب دیگر را وجوب غیری گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


تعریف

[ویرایش]

وجوب غیری، مقابل وجوب نفسی بوده و در مورد عملی مطرح می‌شود که جعل وجوب برای آن به خاطر رسیدن به واجب دیگر است؛ به بیان دیگر، وجوبی است که خود، مصلحت ندارد بلکه برای رسیدن به مصلحت موجود در عملی دیگر واجب می‌گردد، مانند: وضو نسبت به نماز.
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۲، ص ۱۴۱.
[۳] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۶۸.
[۵] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج ۴، ص ۵۴۷.
[۶] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۴، ص ۳۰.
[۷] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۴۹۴
[۸] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۱۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص ۶۲.    
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۲، ص ۱۴۱.
۳. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۶۸.
۴. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص ۲۸۱.    
۵. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج ۴، ص ۵۴۷.
۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۴، ص ۳۰.
۷. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۴۹۴
۸. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۱۲۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۸۴، برگرفته از مقاله «وجوب غیری».    

رده‌های این صفحه : وجوب
جعبه ابزار