وجوب تعیینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب متعلق به فعل مشخص و بدون جای‌گزین در عرض آن را وجوب تعیینی گویند.


تعریف

[ویرایش]

وجوب تعیینی، مقابل وجوب تخییری، وجوبی است که مطلوب آن معین بوده و چیز دیگری که در عرض آن باشد و بتواند جانشین آن گردد، وجود ندارد، مثل: وجوب نمازهای روزانه.
[۱] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص (۱۶۹-۱۶۸).
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۲، ص ۷۱.

در کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» آمده است: «الوجوب التعیینی و یراد به الوجوب الذی یتعلق بفعل بعینه، و لا یرخص فی ترکه الی بدل».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص (۱۶۹-۱۶۸).
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۲، ص ۷۱.
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۸۲.    
۴. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۵۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «وجوب تعیینی».

رده‌های این صفحه : وجوب
جعبه ابزار