واعظ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه واعظ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

واعظ، فرد وعظ کننده و پند دهنده

ابو المکارم محمود بن محمّد حسنی واعظ، از دانشمندان شیعی سده هفتم هجری و مؤلف «دقائق التاویل و حقائق التنزیل»
عبدالملک واعظ، عبدالملک واعظ، از روحانیون مبارز افغانستان در قرن چهاردهم هجری
علی واعظ خیابانی تبریزی، از تراجم‌نگاران و کتاب‌شناسان خبیر قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار