واجب تخییری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواجب دارای جانشین در عرض خود را واجب تخییری گویند.


تعریف

[ویرایش]

واجب تخییری، مقابل واجب تعیینی بوده و به واجبی گفته می‌شود که بدل و جانشین دارد؛ یعنی طلب مولا به یکی از دو یا چند شیء تعلق گرفته است که هر یک می‌تواند بدل دیگری قرار گیرد؛ به بیان دیگر، فعل معینی مورد طلب قرار نگرفته است، بلکه مطلوب مولا، بدیل و جانشین در عرض خود دارد، مانند کفاره روزه رمضان برای کسی که عمداً افطار کند، که بین روزه گرفتن دو ماه پی در پی یا آزاد نمودن یک بنده و یا اطعام شصت فقیر مخیر است.
[۱] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۱، ص ۱۹۹-۱۹۸.
[۳] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص ۱۷۴.
[۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۲، ص ۴۹۴-۴۹۲.
[۵] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۳۴۶-۳۱۰.
[۶] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۴۹۵.
[۷] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص ۴۸.
[۹] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۶۷.
[۱۰] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج ۴، ص ۵۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۱، ص ۱۹۹-۱۹۸.
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۴۰.    
۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص ۱۷۴.
۴. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۲، ص ۴۹۴-۴۹۲.
۵. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۳۴۶-۳۱۰.
۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۴۹۵.
۷. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص ۴۸.
۸. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۱، ص ۹۴.    
۹. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۶۷.
۱۰. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج ۴، ص ۵۲۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۶۷، برگرفته از مقاله «واجب تخییری».    

رده‌های این صفحه : واجب‌
جعبه ابزار