همس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمس، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید بوده و به معنای تلفظ حرف با آهستگی و ضعف و بدون جوهر می‌باشد.


حروف همس

[ویرایش]

همس، یعنی صدای غیرآشکار و خفیف. و ده حرف از حروف الفبا دارای این صفت هستند. که عبارتند از:
(ت ـ ث ـ ح ـ خ ـ س ـ ش ـ صـ ف ـ ک ـ هـ)
همس از صفات اصلی و ذاتی حروف است. جهت سهولت در حفظ این حروف آنها را در جمله زیر جمع کرده‌اند:
ستشحثک خصفه (خصفه که نام زنی است، در سؤال از تو اصرار خواهد کرد).
این حروف را حروف «مهموسه» می‌گویند، زیرا هنگام ادا آنها جوهر صوت ظاهر نمی‌شود، و نفس از جریان باز نمی‌ماند. بلکه به آهستگی تلفظ می‌شوند.
همس ضد جهر است، و هیچگاه دو صفت ضد هم در یک حرف جمع نمی‌شوند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علم تجوید؛ اصطلاحات تجوید؛ قرائت.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرائات از دیدگاه روایات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۴.    جعبه ابزار