هارون بن علی منجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله هارون بن علی بن یحیی بن ابی منصور منجم بغدادی، برادر کوچکتر ابواحمد یحیی بن علی و از افراد مشهور خاندان بنومنجم بود.


پیشینه

[ویرایش]

ابوعبدالله در ۲۵۱ به دنیا آمد. او نیز مانند پدر و برادرانش در دربار خلفای عباسی از ارج و منزلت برخوردار بود. وی در ۲۸۸ درگذشت.

آثار وی

[ویرایش]

آثار او عبارت است از: البارع فی اخبار الشعراء، که چکیده اثری قدیمتر، و مشتمل بر زندگی‌نامه حدود ۱۶۰ شاعر بوده و مقدمه و بخش‌هایی از آن باقی‌مانده است. کتاب دیگری نیز به او منسوب است که نام آن به نوشته ابن ندیم اخبار (الاختیار) الشعراء الکبیر بوده است. فلایشهامر اصل این کتاب را کتاب البارع یا اثری که کتاب البارع چکیده آن بوده می‌داند. کتاب دیگری به نام کتاب النساء و ما جاءَ فیهن من الخَبَر و محاسن و ما قیل فیهن من الشِعر و الکلام الحَسَن نیز به او نسبت داده شده است. ابوالفرج اصفهانی بارها از ابوعبدالله هارون نام برده و شعرهای بسیاری از او نقل کرده است.
[۷] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۶۶ـ۶۷، بیروت (بی تا).
[۸] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۷۰، بیروت (بی تا).
[۹] علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۷۴، بیروت (بی تا).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۱۳، ص۱۲۹، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۲. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۸، ص۶۱، بیروت ۱۹۸۰.    
۳. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۱۳، ص۱۲۹، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۴. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۸، ص۶۱، بیروت ۱۹۸۰.    
۵. ابن ندیم، کتاب الفهرست، ج۱، ص۲۳۷، ترجمه و تحقیق رضا تجدد، تهران ۱۳۶۶ ش.    
۶. عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، ج۱۳، ص۱۲۹ ۱۳۰، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).    
۷. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۶۶ـ۶۷، بیروت (بی تا).
۸. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۷۰، بیروت (بی تا).
۹. علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، کتاب الاغانی، ج۴، ص۷۴، بیروت (بی تا).


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان بنومنجم»، شماره۱۹۳۲.    


جعبه ابزار