نکت الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشریعتمدار استر آبادی، محمد جعفر (۱۱۹۸ - ۱۲۶۳ ق) صاحب کتاب رجالی، نکت الرجال است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مؤلف بر کتاب منتهی المقال ابوعلی محمد بن اسماعیل مازندرانی (م ۱۲۱۶ ق) تعلیقاتی داشته است که این تعلیقات، تدوین نشده‌اند.
سپس مرحوم حسن صدر الدین موسوی عاملی کاظمی، این تعلیقات را تدوین نموده و بر آن، نام نکت الرجال را قرار داده است.
محقق تهرانی در کتاب مصفی المقال
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۲۰۳.
، از این کتاب با عنوان التعلیقات علی منتهی المقال نام می‌برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲۴، ص ۳۰۴، ش ۱۵۹۰.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۲۰۳.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    جعبه ابزار