نکاح محلل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنکاح محلل یعنی ازدواجی که محلل انجام می‌دهد به منظور تحلیل زنی که سه بار طلاق داده شده است. «المطلقة ثلاثاً».
[۱] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.شروط باطله در نکاح محلل

[ویرایش]

هرگاه زنی که شوهرش او را سه بار طلاق داده و بالنتجیه بر وی حرام گشته است، با شخص دیگری ازدواج نماید و در ضمن عقد شرط کنند که پس از تحلیل نکاحی بین آنها نباشد یا شرط کنند که محلل پس از تحلیل طلاق دهد، چنین ازدواجی چنان‌که در مبسوط می‌نویسد: باطل است.
زیرا در خبر است:
«لعن رسول الله(ص) المحلل و المحلل له».
و برخی گفته اند: فقط شرط لغو باطل است.
[۳] شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۱.


← نظر اهل عامه در مورد این نکاح


و در کتاب المغنی می‌نویسد: این نکاح به قول عامه اهل علم از جمله مالک و شافعی باطل است.
و فقط ابو حنیفه عقیده دارد که نکاح صحیح و شرط باطل می‌باشد.
[۴] الام، ج۵، ص۷۹.
[۵] المغنی، ابن قدامه، ج۸، ص۱۸۰.
[۶] المیزان الکبری، شعرانی، ج۲، ص۱۱۴.
[۷] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.
۲. المبسوط، شیخ طوسی، ج۴، ص۲۴۷.    
۳. شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۱.
۴. الام، ج۵، ص۷۹.
۵. المغنی، ابن قدامه، ج۸، ص۱۸۰.
۶. المیزان الکبری، شعرانی، ج۲، ص۱۱۴.
۷. بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۷.جعبه ابزار